Речните нива ще се повишават вследствие на валежи

08 юни 2017 | 15:45

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН(НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на реките в по-голямата част от страната са се повишавали.  Вследствие на интензивни валежи са отчетени значителни резки повишения във водосбора на р. Искър при гр. Нови Искър с +80 см, при с. Ребърково с +43 см, при гр. Роман с +103 см и при с. Ореховица +69 см, на р. Янтра при  Велико Търново с +48 см (Дунавски басейн) и при хидрометричен пункт на р. Марица при Пазарджик с +60 см (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Прогноза за очаквани интензивни валежи в рамките на 48 часа, направена с модела ALADIN, считано от 7 ч. на 8 юни:

Дунавски басейн: водосборите на р. Бебреш, р. Малки Искър и р. Батулийска (притоци на р. Искър). В най-долните части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра (преди вливането им в Дунав);

Черноморски басейн: във водосбора на р. Батова и в долните течения на р. Провадийска и р. Камчия и р. Елешница (приток на р. Камчия),  р. Двойница, р. Хаджидере, р. Ахелой,  р.Айтоска,  р. Садиевска,  р. Чукарска, р. Русокастренска, р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Узунчаирска, р. Велека и р. Силистар;

Източнобеломорски басейн: във водосбора на р. Марица  в части между р. Рахманлийска и р. Ракитница, горните части от водосборите на р. Въча, р. Триградска и р.Чепеларска, р.Арда – горните части от водосбора (във водосборите на притоците й р. Черешовска, р. Текирска, и р. Черна река);

Западнобеломорски басейн: във водосборите на р. Туфча, р.Корнишка и р. Бистрица (притоци на р. Места), водосбора на р. Пиринска Бистрица; във водосбора на р. Елешница – приток на р. Струма.

Хидрологична прогноза:

Дунавски басейн: Днес речните нива в целия басейн ще се повишават в резултат на валежи от дъжд.  По-значителни ще са повишенията в следобедните часове днес в долното течение на р. Осъм и във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки. На 9 и 10 юни водните нива ще се понижават, като повишения ще има само в долните течения на основните реки  вследствие на оттичане. На 11 юни  повишения на нивата вследствие на валежи от дъжд ще има във водосборите на реките Вит,  Осъм,  Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес  ще има по-значителни краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Блато, р. Батулийска, р. Малък Искър и р.Златна Панега. Днес и утре ще има повишение на водното ниво в средното и долното течение на основната река. След 9 юни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на  9, 10 и 11 юни  ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес  в резултат на очаквани интензивни валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в основната река и във водосборите на притоците й реките Лефеджа и Росица. Процесът на понижение на водните нива в основната река ще започне на 9 юни , а във водосборите на притоците на 10 юни .  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 9, 10, 11 и 12 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. От следобедните часове на днешния ден  ще започнат повишения на речните нива във водосбора, от начало в средните и горни части, а от утре и в долните. На 10 юни  нивата в по- голямата част от водосбора временно ще се понижават.  Вследствие на оттичане ще има повишения в долните му части. В периода 11-13 юни в резултат от валежи се очакват нови повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес  речните нива в басейна  ще се повишават в резултат на валежи от дъжд. След временно понижение на нивата  на 9 юни  във вечерните часове и през нощта срещу 10 юни  повишения ще има отново във водосборите на северночерноморските реки  -  Батова,  Провадийска и Камчия. В останалата част от басейна нивата ще се понижават. На 10 юни  водните нива в реките от басейна ще се понижават. Повишения са възможни само в долните течения на главните реки вследствие на оттичане. На 11 юни краткотрайни повишения на нивата ще има отново в целия басейн, по-съществени в южночерноморските реки.

Източнобеломорски басейн: Днес  ще има повишения на водните нива в целия басейн, като по-значителни ще са в следобедно-вечерните часове и през нощта срещу 9 юни.  През следващите два дни речните нива ще се понижават.  Краткотрайни повишения вследствие на валежи са възможни на 9 юни само във водосборите на десните притоци на р.Марица - Въча и  Чепеларска и в долните течения на основните реки в резултат на оттичане.

 Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водното количество на р. Черна при Смолян и на р. Елховска при Рудозем няма да достигне жълтия праг на внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес  в резултат на валежи речните нива ще се повишения в целия басейн. На 9 и 10 юни  нивата ще се понижават, като повишения са възможни  само в долните течения на реките вследствие на оттичане. На 11 юни водните нива в целия басейн ще се повишават отново в резултат на очаквани валежи .

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 9 юни 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 08.06.2017 г. е 4587,7 млн. м3 и представлява 70,7% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 87,4% от общия им обем;
  • напояване – 57,8% от общия им обем;
  • енергетика – 77,3% от общия им обем.