Речните нива ще се задържат без съществени изменения

22 ноември 2017 | 15:21

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН ( НИМХ- БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са били в процес на понижение, като в резултат на частично снеготопене и оттичане са регистрирани повишения с до +20 см в долните течения на реките: Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом (Дунавски басейн) и Факийска река (Черноморски басейн). Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени повишения с до +18 см във водосбора на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества в горното течение на р. Янтра при гр. Габрово и на р. Факийска при с. Зидарово.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -17 см до +18 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +20 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +18 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +10 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. До утре в резултат на частично снеготопене са възможни краткотрайни колебания на нивата в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Осъм и Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25 ноември 2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 23, 24 и 25 ноември 2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора плавно ще се понижават. На 25 ноември нивата ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26 ноември 2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. От днес нивата във водосбора ще започнат плавно да се понижават. Тенденцията ще се запази и през следващите 3-4 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават. На 24 и 25 ноември нивата ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 22 ноември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 22.11.2017 г. е 3 768,0 млн. м3 и представлява 58,1% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 77,8% от общия им обем;
напояване – 42,7% от общия им обем;
енергетика – 66,6% от общия им обем.