Речните нива ще се задържат високи

22 март 2018 | 17:30

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили през последното денонощие. Повишения са регистрирани във водосбора на р. Янтра, вследствие на валежи, с + 66 см на р. Голяма река при Стражица, с + 41 см на р. Джулюница при с. Джулюница и с + 42 см на  р. Янтра при с. Каранци. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от - 30 см до + 12 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от - 12 см до + 19 см, като по-значително повишение е регистрирано на р. Факийска при с. Зидарово с + 80 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива в голяма част от басейна са се понижили през последното денонощие. Регистрираните колебания на речните нива са от - 55 см до + 29 см. По-значителни са колебанията на р. Марица при гр. Белово (- 59/+ 53 см) и на р. Въча при гр. Девин (- 61/+ 100 см), в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от - 14 см до + 6 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн от днес до 24 март речните нива в басейна временно ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като днес са възможни повишения на речните нива в долните части на основните реки, вследствие оттичане. Незначителни повишения в този период ще има във водосборите на добруджанските реки, вследствие на валежи и снеготопене.Речните нива в басейна ще останат високи. На 25 март , вследствие на валежи и снеготопене, речните нива в басейна краткотрайно и незначителни ще се повишат. В периода 26-29 март речните нива в басейна ще се повишат вследствие на снеготопене (*). В долното течение на р. Искър водните количества ще бъдат около жълтия праг за внимание. В останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 23, 24 и 25 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес до 25 март речните нива на притоците на р. Искър ще се понижават или ще останат без изменения. Водните нива на основната река в долното течение ще се повишават до днес. В периода 26-28 март в резултат на снеготопене ще има повишения на нивата в целия водосбор. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на р. Искър при Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 23, 24 и 25 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. През следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават. Краткотрайни повишения на речните нива са възможни утре в притоците на р. Янтра и по основната река над Велико Търново вследствие на валежи и снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 23, 24, 25 и 26 март ще бъде над средно многогодишната стойност. От вечерните часове днес ще започне процес на понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: от днес до 24 март речните нива в целия басейн ще останат без съществени изменения, като ще се задържат високи или ще се повишават незначително, в резултат на снеготопене и валежи от дъжд и сняг, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на реките Двойница, Хаджидере, Ахелой, Айтоска, Чукарска, Русокастренска и Средецка на 24 март. Във водосбора на р. Караагач има ниска вероятност за поройни наводнения през нощта на 23 срещу 24. В периода 25-27 март речните нива в басейна ще се повишат вследствие на комбинацията от валежи и снеготопене (*).

Източнобеломорски басейн: днес речните нива в басейна ще се понижават, като ще се задържат високи. Утре в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в средните и долните части от водосбора на р. Тунджа, във водосборите на реките Сазлийка (приток на р. Марица), Върбица и Крумовица (притоци на р. Арда). На 24 март водните нива в реките от басейна ще са без съществени изменения и ще се задържат високи. Повишения ще има с средните и долни течение на основните реки в периода до 24. На 25 март през деня, в резултат на снеготопене, незначителни повишения на речните нива ще има във водосбора на р. Тунджа, в средните и долните части от водосборите на реките Марица и Арда. Повишения на речните нива в средните и долни течения на р. Тунджа ще има и в периода 25-28 март, вследствие на снеготопене и валежи (*). Нови повишения на речните нива във основното течение на р. Марица след вливането на р. Сазлийка се очакват в периода 26-28 март, вследствие на снеготопене и валежи (*).

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че:

-           Водното ниво на р. Сазлийка при Гълъбово е преминало над жълтия праг и ще се задържи над него до обедните часове на 26 март.

-           Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда е над оранжевия праг и ще се задържи над него до ранните сутрешни часове утре. От 23 до вечерните часове на 25 март водното ниво ще остане над жълтия праг.

-          Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол е над жълтия праг, като ще се задържи над него и през следващите пет дни.

-          Водното ниво на р. Тунджа при Елхово вече е над оранжевия праг за предупреждение и е в процес на повишение. Очаква се водното ниво да се задържи над оранжевия праг за предупреждение и през следващите пет дни, като от сутрешните часове утре се очаква да започне процес на понижение на речното ниво.

Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на Арда, че:

  • Водното количество на р. Върбица при Златоград има вероятност да достигне жълтия праг в ранните сутрешни часове на 26 март.

Западнобеломорски басейн: речните нива във водосбора на р. Струма днес  краткотрайно ще се повишат, вследствие на валежи и снеготопене.В останалата част на басейна речните нива ще останат без съществени изменения. Утре и на 24 ще има процес на временно понижение или задържане на нивата на реките в басейна, като значителни повишения ще има само в долните части от водосборите на реките Доспат, Места и Струма в резултат на оттичане, снеготопене и валежи от дъжд във вечерните часове днес и през нощта срещу 23. На 25 март повишения в резултат на валежи и снеготопене ще има в средните и долни части от водосборите на р. Струма и р. Места и във водосбора на р. Доспат. Ниска вероятност за поройни наводнения има през нощта на 26 срещу 27 март в долните части от водосборите на р. Струма и притока ѝ Струмешница и във водосбора на р. Места. 

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

(*) - прогнозата за по дългия период е от европейската система за предупреждения от наводнения.

За 23 март 2018 г. НИМХ – БАН издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за продължаващи снеговалежи и вятър в областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен и Силистра. В останалата част от страната предупреждението е от първа степен (жълт код) за валежи от сняг, които в част от Южна България утре през деня ще преминат в дъжд. Ще има условия за поледици и обледяване. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 22.03.2018 г. е 5168,7 млн. м3 и представлява 79,6% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,4 % от общия им обем
  • напояване – 66,3% от общия им обем
  • енергетика – 87,7% от общия им обем.

Изпратено предупреждение до Р. Гърция и Р. Турция за очаквано чувствително увеличаване на речния отток във водосборите на реките Арда, Тунджа, Марица, Струма и  Места, както и за предстоящо преливане на яз. „Ивайловград“, вследствие на голям приток и значителни валежи, като се очаква водното количество след язовира да надвиши 300 куб. м/сек.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 496,117 млн. м3, което е 99,77% от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ – 377,267 млн. м3, което е 97,29 % от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 153,098 млн. м3, което е 97,7 % от общия му обем

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ – 92,152 млн. м3, което е 64,80 % от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 217,848 млн. м3, което е 54,46 % от общия му обем

Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири:, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Ивайловград“, „Тича“, „Йовковци“, „Среченски бара“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Ахелой“ и „Пчелина“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването. НС ЕАД информират, че с увеличаването на притока се очаква яз. „Ахелой“ да прелее с около 6 м3/сек, което количество не представлява опасност.

Съгласно налична към 22 март 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат, без да се създава опасност, язовирите: „Тича“, „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“ и „Пчелина“.

Яз. „Тича“ прелива с 13,0 м3/сек, изпускат се по 5 м3/сек през ВЕЦ и по около 13 м3/сек  през водовземна кула за напояване

Яз. „Камчия“ прелива с 39 м3/сек.

Яз. ,,Георги Трайков“контролирано изпускане през ОИ – 48,9 м3/сек, включително през ВЕЦ, не прелива има свободен обем

Яз. „Йовковци“ е със запълване 100%, като в момента прелива с 4,0 м3/сек и се освобождава през основен изпускател с 4,0 м3/сек; Язовир „Боровица“ прелива с 10,97 м3/сек.

Яз. „Ясна поляна“ прелива с 1,3 м3, изпуска се през основен изпускател 0,7 м3/сек

Яз. „Мандра“ – изпуска се, отворени 3 савака, не прелива

Яз. „Кула“ – увеличено подаване през ОИ; яз. „Порой“- към момента не прелива, изпуска се с 2,8 м3/сек, яз. „Ахелой“- водното ниво е на преливния ръб, изпуска се с 3,6 м3/сек, яз. „Съединение“ – изпуска се през ОИ с 2 м3/сек.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

Водните количества, които преливат през преливните съоръжения на язовирите и които контролирано се изпускат през основните изпускатели са в пъти по-малки от проводимостта на реките след тях.

Река Дунав

По данни от ИАППД – Русе на 22.03.2018 г. нивото на река Дунав се повишава в участъка на реката от Видин до Силистра, като повишенията са в интервала от + 2 до + 25 см спрямо нивото от 21.03.2018 г. Понижение на нивото с 2 см е регистрирано при станцията при Ново село. За отводняване на Видинската низина работят 3 ОПС на НС-клон Видин. В общините по поречието на река Дунав на територията на областите Видин и Плевен е обявена първа степен на готовност и се наблюдават предпазните диги и застрашените участъци поради високите води на реката. Със заповед на кмета на община Лом от 21.03.2018 г. е въведена втора степен „Денонощно наблюдение“ от Общинския план за защита при бедствия и аварии, поради повишено водно ниво на р. Дунав. Към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Според получена информация от Басейновите дирекции състоянието е следното:

На територията на БДДР преливат през преливника, без да се създава опасност, и/или контролирано се изпускат през основен изпускател:

В област Плевен 4 язовира – яз. „Кайлъка” - с 0,340 м3/сек и яз. „Тотлебенов вал” - с 1,100 м3/ сек Контролирано се изпускат: яз. „ Бойка“ - 0,25 м³/сек и яз. „Баниска“  -  3,50 м³/сек.

В област Враца 8 язовира: „Гарвански геран”, „Езерска падина“, „Братковец”, яз. „Рогозен 1”, „Бързина“, „Три кладенци”, „Девене“, „Лесура”.

На територията на област Монтана има 60 язовира. Повече от тях имат свободен обем и не преливат с изключение на 9 язовира, които преливат и/или се изпускат: „Върбовец“, ,,Пътна варианта“, ,,Козоровец“, ,,Вълков връх“, ,,Илиевското“, ,,Клисурица, „Смирненски“, „Липница“, „Ковачица“.

 В област Видин 12 язовира: „Ошане“, ,,Божурица“, ,,Големаново“, ,,Извор махала“, ,,Градинарски“, ,,Дъбравка‘‘, ,,Гюргич“, „Кончовец1”,  „Кончовец 2“, ,,Дарков дол“, „Манастирски дол“, „Медовница 2“.

Няма постъпили данни за аварийни ситуации и критични участъци по поречието на реките на територията на БДДР, с изключение на:

  • Поречие Искър – единственият проблемен участък към момента е на р. Габерска в с. Габер, община Драгоман. В едностранно коригиран участък на реката е свлечен десен скат, като е подприщено водното течение и реката наводнява земеделски площи и стопански постройки.
  • Поречие Янтра р. Студена при кравеферма в с. Караманово (извън урбанизираната територия), при мост на път Ценово - с. Караманово-с. Вардим (N 43° 34' 34" и E 25° 31' 18") е излязла частично от леглото си и има залети земеделски земи. Предприети са действия от страна на РД ПБЗН и Областния управител на област Русе. Към момента река Студена се е прибрала в леглото си. Земеделските земи остават наводнени, поради нефункциониращи отводнителни канали.

В долното течение на р. Янтра се наблюдава повишаване на нивото, като е налице и подприщване на водното течение на реката от устието при с. Кривина до около 5 км срещу течението.

  • Поречие Русенски Лом

Все още има локални разливи извън речното легло в с. Красен. Нивото на река Русенски Лом в с. Червен, с. Кошов и с. Красен се е повишило през последното денонощие с около 10 см. По информация разливите на река Русенски Лом са в участъци извън регулацията на селата Красен и Божичен, приблизително около 50 декара.

Повишено е нивото на река Русенски Лом при устието и с река Дунав, вследствие на високите водни стоежи на река Дунав, през последното денонощие. 

  • Поречия Огоста и Западно от Огоста

-       Със заповед на кмета на община Брегово е обявено бедствено положение в общината поради високо ниво на р. Тимок. Следи се състоянието на дигите.  Повишено е нивото на подпочвените води. Нивото на р. Тимок при Брегово е понижено с 50 см. спрямо нивото от 21 март. Останали са разливи  в регулацията на гр. Брегово, работят  2 отводнителни модула.

Наблюдава се водното ниво в р. Огоста при с. Хайредин, реката  е с воден стоеж 160 см. (застой). При с. Бели Извор, община Враца – река Лева е в коритото си.

На територията на БДЧР преливат през преливника и/или се изпускат 34 язовира, без да създават опасност: „Ново Паничарево”, „Кълново“, „До селото“, „Овошна градина“, „Кокичена могила“,  „Чанаджик – 2 и 3“, „Курбара дере“, яз. „Погребите“ и яз. „Дермен дере“, „Василева курия“, „Порурнашка“, „Хаджи Яне“, „Вресово“, „Ябълчево“, „Чукарка“, „ПС“, „Синята вода“, „Веселие“, „Студената вода“, ,,Елешница“, „Нови Пазар 1“, “Картелка“, „Детелина“, „Крушево“, Трояново“, „Барган“, „Церковски“, ,,Долни чифлик“, „Овчарово“, „Вардун“ , „Поляница“, „Красноселци“ и „Каменна чешма“.

Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки, с изключение на р. Средецка – реката има 2 скъсвания на лява дига от 2014 г., на коригирания участък. Към момента разлива намалява своя обем във времето, водата се оттегля от земеделските земи една част в реката, а друга част в отводнителна система Новоселци. Има ПС която прехвърля излишната вода от системата в яз. Мандра.

На територията на БДИБР в община Свиленград, без да създават опасност, преливат и/или се изпускат 11 язовира: „Левка”, „Младиново 1”, „Младиново 2”, „Димитровче /Келенджика/”, „Шосето”, „Джемер ъгъл”, „Талашман”, „Баева кория - 1”, „Трите чуки”, „Селската река” и „Циганката”. В община Стамболово се изпускат яз. „Долно Ботево“ и яз. „Зимовина“. Нивото на река Мочурица е паднало с 3 см от предходния ден, излязла е от коритото си и има залети земеделски земи.

На територията на БДЗБР няма постъпили сигнали за вредно въздействие на водите. По подадена информация от ПБЗН – Кюстендил, р. Бистрица при с. Соволяно, община Кюстендил е излязла от речното корито, като водното течение е заляло незначителна част от прилежащите земеделски земи. Извършват се дейности с техника от община Кюстендил, за връщане на водите в леглото на р. Бистрица. По подадена информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, продължава контролираното освобождаване на обем на яз. „Долна Диканя“, община Радомир, като се изпускат води от 4 м3/сек. По подадена информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, продължава контролираното освобождаване на обем на яз. „Кринец“, община Банско, като се изпускат води от 2 м3/сек.