Категории
Превантивна дейност

Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители

Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО.

Основният законодателен акт за прилагане на Стокхолмската конвенция в държавите членки на Европейския съюз (ЕС) е Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ), в сила от 20 май 2004 г., а за България на 1-ви януари 2007 г. и се прилага директно във всички страни-членки.

Целта на Регламент (ЕО) № 850/2004 е опазването на човешкото здраве и околната среда от устойчивите органични замърсители (УОЗ) чрез забрана, поетапно преустановяване или ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на УОЗ веществата, предмет на Стокхолмската конвенция , независимо от това дали става въпрос за веществата в самостоятелен вид, в препарати или като съставна част на изделия и чрез свеждане до минимум с цел елиминиране, когато е приложимо и във възможно най-кратък срок, на общите изпускания на такива вещества [диоксини и фурани (DIOX/Fs);  хексахлорбензен (HCB); полихлорирани бифенили (PCBs), пентахлорбензен (PeCB); и полициклични ароматични въглеводороди (PAHs)] и чрез създаване на разпоредби относно отпадъците, които се състоят, съдържат или са замърсени от някои от тези УОЗ вещества.

За изменящо законодателство и други приложими актове, моля, вижте съответния раздел от меню "Химични вещества".