Слабо повишение на речните нива

30 август 2017 | 15:55

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН)  през изминалото денонощие нивата на почти всички наблюдавани реки  са се повишили незначително. Вследствие на валежи и работа хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени колебания (от -15 см до +26 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Огоста, Искър и Марица. Наблюдаваните реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

    Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +26 см;

    Черноморски басейн: Регистрирани са повишения с до +15 см;

     Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +15 см;

    Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +7 см.

    Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

  Дунавски басейн:  Днес нивата ще се понижават . Незначителни повишения се очакват в долните течения на реките в резултат на оттичане до 31 август . На 1 и 2 септември речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 31август и на 1 и 2 септември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 31 август и на 1 и 2 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нива на реките ще се задържат без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните количества в долното течение на реката от 31август до 3 септември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения.  До 31 август са възможни незначителни повишения във водосбора на р. Бели Лом  след сливането му с р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн:  Днес  водните нива ще се понижават, като незначителни повишения са възможни  в долните течения на реките в резултат на оттичане до 31 август . На 1 и 2 септември нивата на реките ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес речните нива ще се понижават, като вследствие на оттичане се очакват незначителни повишения в долните течения на наблюдаваните реки до 31 август . На 1 и 2 септември речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

 Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Според последните симулации на модела водното количество на Черна река при Смолян няма да достигне до жълтия праг на внимание до 30 август.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 31 август 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.08.2017 г. е 3 966,4 млн. м3 и представлява 61,1 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 82,3% от общия им обем;
  • напояване – 45,4% от общия им обем;
  • енергетика – 69,7% от общия им обем.