След валежите са възможни краткотрайни повишения на речните нива и временни поройни наводнения

02 август 2018 | 15:12

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН)  е направен на базана на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са се повишили в резултат на валежи и оттичане. По-значителни изменения са регистрирани във водосборите на р. Искър (от - 29 см до + 37 см), р. Вит ( до + 36 см), р. Осъм (до - 85 см) в средното и горно течение и с до (+ 55 см) в долното течение, по р. Янтра (от - 119 см до + 113 см). В останалата част от басейна водните нива са с регистрирани изменения от - 17 см до + 13 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от - 2 см до + 2 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води, само водните количества на р. Врана при с. Надарево и на р. Провадийска река при гара Синдел са над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в от басейна са се понижили или са останали без изменение. В резултат на валежи и оттичане са регистрирани колебания на водните нива в басейна: във водосбора на р. Тунджа са от - 9 см до + 2 см, във водосбора на р. Марица от - 22 см до + 18 см, във водосбора на р. Арда от - 21 см до + 55 см. В резултат на валежи са регистрирани по-значителни повишения на водните нива на р. Чепеларска при с. Бачково (+ 155 см), и по основната река в средното и долно течение с до + 26 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на речните нива в горните части от водосбора на р. Марица  и притока ѝ р. Въча (- 70 см до + 72 см). Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от - 13 см до + 18 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води, само нивото на р. Струма при Перник, на р. Джерман при Дупница и на р. Места при с. Момина Кула са над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: в резултат на валежи днес ще има краткотрайни повишения на речните нива. В следобедните часове по-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките в горните течения на Огоста и Вит и в горното и средното течение на р. Искър (Черни Искър, Бели Искър, Лесновска, Искрецка, Батулийска, Малък Искър). В останалата част от басейна речните нива ще се понижават. През следващите 3 дни речните нива в целия басейн ще се понижават, като до 4 ще има повишения, в резултат на оттичане в долните течения на основните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че       водните количества на 3, 4 и 5 август ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В следобедните часове днес ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. По-значителни ще са повишенията на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“ (Черни Искър, Бели Искър), реките Владайска, Лесновска,  Банкенска, Батулийска, Искрецка, Малък Искър. На 3 и 4 август речните нива ще се понижават, но ще има повишение на водните нива в средното и долното течение на основната река и в периода 2-4 август и водните количества при с. Ореховица ще бъдат около прага за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 3, 4 и 5 август, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като в долното течение на основната река са възможни повишения, в резултат на оттичане. Водните количества в басейна ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 3, 4, 5 и 6 август водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават и ще бъдат под прага за внимание. В резултат на интензивни валежи и повишена почвена влажност днес са възможни поройни наводнения  във водосбора на р. Малък Искър над  Етрополе (приток на р. Искър).

Черноморски басейн: днес и утре в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на Южночерноморските реки. На 4 и 5 август речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще са под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: в следобедните и вечерни часове днес, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в Старопланинските и Родопските притоци на р. Марица. По-значителни ще са повишенията на водните нива на реките във водосбора на р. Марица (в горните течения на притоците ѝ Въча, Тополница и Луда Яна). В останалата част от водосбора речните нива ще се понижават. През следващите 3 дни речните нива ще се понижават, като в  резултат на оттичане повишения ще има в долните течения на основните реки. В резултат на интензивни валежи и повишена почвена влажност са възможни поройни наводнения днес около обяд в горното течение на р. Въча (приток на Марица) и в следобедните и вечерни часове във водосборите на притоците на Марица и Тополница (в притока ѝ Медетска) и в горното течение на Луда Яна.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (02.08) в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще са повишенията в следобедните и вечерни часове във водосборите на Рилските и Пиринските притоци на р. Места и на р. Струма, във водосборите на притоците на р. Струма (р. Стара река, р. Сушичка) и във водосбора на р. Доспат. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения ще има в долните течения на основните реки. В резултат на интензивни валежи и повишена почвена влажност са възможни поройни наводнения днес (02.08) около обяд в долното течение на р. Доспат и в обедните и следобедните часове - във водосбора на р. Струма (в притоците ѝ р. Джерман (над гр. Дупница), р. Рилска, р. Стара река, р. Сушичка и по основната река от гр. Кресна до с. Струмяни).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 2 август и 3 август 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 2 август е 5215.5 млн. м3 и представлява 80,4% от сумата на общите им обеми, което e с 0,2% повече от предходния ден. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,1 % от общия им обем;
  • напояване –64,0 % от общия им обем;
  • енергетика –91,2 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ 489,750 млн. м3, което е 98,49 % от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ 362,018 млн. м3, което е 93,36 % от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 127,915 млн. м3, което 81,63 % от общия му обем

 Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ 79,546 млн. м3, което е 55,93% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 227,400 млн. м3, което е 56,85 % от общия му обем.