Снеготопене и валежи от дъжд ще повишат речните нива

01 март 2018 | 15:35

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голямата част от реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -20 см до +14 см. По-значително изменение на речното ниво е регистирано на р. Огоста при с. Бутан и на р. Искър при гр. Нови Искър от -40 см до +21 см, вследствие работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Брегови лед се наблюдава на р. Черни Вит в района на с. Черни Вит, р. Вит (Бели Вит) в района на  Тетевен, р. Осъм в района на Троян и на р. Осъм в района на  Ловеч.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на повечето от реките са се понижили или останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -12 см до +28 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Брегови лед  има на р. Факийска река в района на с. Зидарово и на р. Ропотамо в района на с. Веселие.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голямата част от реките в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания от -125 см до +118 см в горното и средното течение на р. Марица. В останалата част от басейна регистрираните колебания са от -13 см до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води, само в горното течение на р. Марица речните нива са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -8 см до +7 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес, водните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като вследствие на период с ниски температури се очаква образуване на брегови лед. На 2 и 3 март, вследствие на частично снеготопене в комбинация с валежи от дъжд се очакват незначителни повишения на речните нива в басейна. Тенденцията на повишение на речните нива ще се запази и на 4март в резултат на снеготопене и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 2, 3 и 4 март  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водни количества за 2, 3 и 4 март  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 3 март и на 4 март ще има повишения на речните нива във водосбора, вследствие на частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 2, 3, 4 и 5 март ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3  дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В периода 3-6 март  вследствие на валежи и частично снеготопене се очаква повишаване на речните нива във водоосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре до обяд речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 2 и на 3март вследствие на снеготопене в комбинация с валежи от дъжд и сняг ще има повишения на речните нива в басейна, като по- значителни ще са в южночерноморските реки (южно от р. Айтоска). На 4 март , вследствие на продължаващо снеготопене нивата ще останат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес  речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 2, 3 и 4 март водните нива на реките в басейна ще се повишават, вследствие на комбинация от снеготопене и валежи от дъжд. По-значителни повишения ще има в притоците, разположени в долните части от водосборите на реките Марица и Тунджа и в целите водосбори на р. Арда и р. Бяла, в следобедните и вечерни часове на 2 и 3март. На 4 март речните нива във водосборите на реките Тунджа и Марица ще продължат да се повишават незначително, вследствие на снеготопене, а във водосборите на р. Арда и р. Бяла ще останат високи, вследствие на снеготопене и оттичане.

 Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водното количество на р. Черна при Смолян е възможно да достигне жълтия праг за внимание във вечерните часове на 2 и на 3март .
  • Водното количество на р. Ардинска при Ардино е възможно да достигне жълтия праг за внимание през нощта на 2 срещу 3март.
  • Водното количество на р. Върбица при Златоград е възможно да достигне жълтия праг за внимание във вечерните часове на 2март .

Западнобеломорски басейн: Днес водните нива в басейна ще се повишават незначително вследствие на частично снеготопене или ще са без съществени изменения. На 2 и 3 март , вследствие на снеготопене и валежи от дъжд и сняг речните нива в басейна ще се повишават. По-значителни повишения ще има на 2 март в следобедните и вечерни часове в долните части от водосбора на р. Струма и притока й р. Струмешница. На 4 март водните нива ще останат високи вследствие на продължаващо снеготопене и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 2 март oт НИМХ- БАН е обявявен жълт код за образуване на поледици в 23области от страната.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 01.03.2018 г. е 4 530,2 млн. м3 и представлява 69,8 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 85,5 % от общия им обем;
  • напояване – 55,0 % от общия им обем;
  • енергетика – 77,9 % от общия им обем.