Категории
Министерство

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

03 декември 2018 | 18:48

за длъжността главен експерт в отдел „Одит и нередности“ в Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ към Министерство на околната среда и водите

 

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Турхан Айдън Апдула

Да

Не

Представените документи не удостоверяват изискването за професионален опит в осъществяване на функциите по Класификатора на длъжностите в администрацията.

2.

Александър Валериев Попов

Да

Да

-

3.

Владислав Росенов Димитров

Да

Да

-

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

1.

Александър Валериев Попов

2.

Владислав Росенов Димитров

 

Не допуска до конкурса следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

1.

Турхан Айдън Апдула

 

          Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 13.12.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, ул.“Уилям Гладстон“ № 67 за провеждане на първата част от конкурса – решаване на тест.

             Нормативни актове:

 

  • Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;
  • Регламент (ЕС) № 1303/2013г. на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година;
  • Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
  • Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  • Административно-процесуален кодекс;
  • Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите;
  • Закон за държавния служител;
  • Закон за администрацията.

 

 

Станислав Илиев /П/

Председател на конкурсната комисия