Категории
Министерство

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

03 декември 2018 | 18:53

за длъжността младши експерт в отдел „Производствени и опасни отпадъци и трансграничен превоз“, дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“- 1 щатна бройка към Министерство на околната среда и водите.

 

 

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Първан Киров Киров

Да

Да

-

2.

Ася Валентинова Петрова

Да

Да

-

3.

Доника Анатолиева Близнакова

Да

Да

-

4.

Пламен Сенков Конжилов

Да

Да

-

5.

Юлия Стефанова Цолова

Да

Да

-

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

1.

Първан Киров Киров

2.

Ася Валентинова Петрова

3.

Доника Анатолиева Близнакова

4.

Пламен Сенков Конжилов

5.

Юлия Стефанова Цолова

 

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

 

       Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 10.12.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на първата част от конкурса – практически изпит.

 

            Нормативни актове:

 

  1. Закон за управление на отпадъците;
  2. Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци.

 

Николай Кънчев /П/

Председател на конкурсната комисия