Категории
Министерство

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

03 декември 2018 | 18:55

за длъжността старши експерт в отдел „Производствени и опасни отпадъци и трансграничен превоз“, дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“- 1 щатна бройка към Министерство на околната среда и водите.

 

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Симеон Георгиев Йорданов

Да

Да

-

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

1.

Симеон Георгиев Йорданов

 

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

 

 

       Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 10.12.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на първата част от конкурса – практически изпит

            Нормативни актове:

 

  1. Закон за управление на отпадъците;
  2. Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Обн. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.).

 

Николай Кънчев /П/

Председател на конкурсната комисия