Категории
Министерство

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

03 декември 2018 | 18:57

за длъжността „старши юрисконсулт“ – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Правна“ в Министерство на околната среда и водите.

 

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Ралица Христова Диканарова

Да

Да

-

2.

Донка Костадинова Костадинова-Данева

Да

Да

-

3.

Камелия Красимирова Митрева

Да

Да

-

4.

Александър Митков Алексиев

Да

Да

-

5.

Мирослав Красимиров Митрев

Да

Да

-

6.

Милена Колева Атанасова

Да

Да

-

7.

Боряна Михайлова Василева

Да

Да

-

8.

Таня Тодорова Радинова

Да

Да

-

9.

Драгомир Димитров Димитров

Да

Да

-

10.

Жана Кънчева Караславова

Да

Да

-

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

1.

Ралица Христова Диканарова

2.

Донка Костадинова Костадинова-Данева

3.

Камелия Красимирова Митрева

4.

Александър Митков Алексиев

5.

Мирослав Красимиров Митрев

6.

Милена Колева Атанасова

7.

Боряна Михайлова Василева

8.

Таня Тодорова Радинова

9.

Драгомир Димитров Димитров

10.

Жана Кънчева Караславова

 

Няма допуснати до конкурса кандидати.

 

          Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 11.12.2018 г. в 11:30 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на първата част от конкурса – решаване на тест.

       

            Нормативни актове:

 

 1. 1. Граждански процесуален кодекс;
  Административнопроцесуален кодекс;
  3. Закон за опазване на околната среда;
  4. Закон за администрацията;
  5. Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите;
  6. Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

 

 

 

Михаела Доцова /П/

Председател на конкурсната комисия