Категории
Министерство

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

03 декември 2018 | 18:59

за длъжността „главен юрисконсулт“ – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Правна“ в Министерство на околната среда и водите.

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Росица Въчева Въчева

Да

Да

-

2.

Борислав Любомиров Тасев

Да

Не

Представените документи не удостоверяват изискването за професионален опит в осъществяване на функциите по Класификатора на длъжностите в администрацията.

3.

Илиана Цветанова Петрова

Да

Да

-

4.

Пенка Минчева Ценова-Христова

Да

Да

-

5.

Ралица Данчева Вълева

Да

Да

-

6.

Боряна Михайлова Василева

Да

Да

-

7.

Таня Тодорова Радинова

Да

Да

-

8.

Десислава Димитрова Стефанова

Да

Не

Представените документи не удостоверяват изискването за професионален опит в осъществяване на функциите по Класификатора на длъжностите в администрацията.

9.

Драгомир Димитров Димитров

Да

Да

-

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

1.

Росица Въчева Въчева

2.

Илиана Цветанова Петрова

3.

Пенка Минчева Ценова-Христова

4.

Ралица Данчева Вълева

5.

Боряна Михайлова Василева

6.

Таня Тодорова Радинова

7.

Драгомир Димитров Димитров

 

 Не допускат до конкурса следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

1.

Борислав Любомиров Тасев

2.

Десислава Димитрова Стефанова

 

 

       Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 11.12.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на първата част от конкурса – практически изпит.

        

            Нормативни актове:

 

 1. Граждански процесуален кодекс;
  2. Административнопроцесуален кодекс;
  3. Закон за опазване на околната среда;
  4. Закон за администрацията;
  5. Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите;
  6. Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

 

 

Михаела Доцова /П/

Председател на конкурсната комисия