Категории
Министерство

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

10 декември 2018 | 16:23

за длъжността „младши експерт“ в отдел „Информационно обслужване“ в дирекция „Информационно обслужване и канцелария“ към Министерство на околната среда и водите.

 

 

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Красимира Парушева Мeкерова

Да

Да

-

2.

Георги Генадиев Тончев

Да

Да

-

3.

Здравко Еленов Вулджев

Да

Да

-

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

1.

Красимира Парушева Мeкерова

2.

Георги Генадиев Тончев

3.

Здравко Еленов Вулджев

 

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

 

 

       Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 17.12.2018 г. в 09:30 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на втората част от конкурса – решаване на тест.

 

            Нормативни актове:

 

  1. Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите;
  2. Закон за електронното управление и поднормативната уредба към него;
  3. Закон за държавния служител;
  4. Закон за администрацията;
  5. Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

 

 

Красимир Стойчев /П/

Председател на конкурсната комисия