Категории
Министерство

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

10 декември 2018 | 16:50

 

за длъжността системен администратор III в отдел „Информационно обслужване“ в дирекция „Информационно обслужване и канцелария“- 1 щатна бройка към Министерство на околната среда и водите.

 

 

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Красимира Парушева Мeкерова

Да

Да

-

2.

Борислав Крумов Атанасов

Да

Да

-

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

1.

Красимира Парушева Мeкерова

2.

Борислав Крумов Атанасов

 

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

 

 

       Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 17.12.2018 г. в 14:00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на втората част от конкурса – решаване на тест.

 

            Нормативни актове:

 

  1. Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите;
  2. Закон за електронното управление и поднормативната уредба към него;
  3. Закон за държавния служител;
  4. Закон за администрацията;
  5. Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

 

 

Красимир Стойчев /П/

Председател на конкурсната комисия