Ще има краткотрайни повишения на речните нива

23 декември 2019 | 14:36

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -4 см до +2 см; за водосбора на р. Искър: от -14 см до +19 см; за водосбора на р. Вит: от -4 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм: от -19 см до +15 см; за водосбора на р. Янтра: от -10 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без регистрирани изменения. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи и оттичане по-значителни колебания са отчетени на: р. Върбица при сп. Джебел (от -48 см до +250 см) и при с. Върли дол (от -65 см до +135 см), р. Крумовица при с. Г. Кула (от -1 см до +123 см), р. Елховска при гр. Рудозем (от -26 см до +86 см), р. Големица при с. Татул (от -36 см до +74 см), р. Арда при гр. Рудозем (от -6 см до +41 см). Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания на водните нива на р. Въча при м. Забрал – от -88 см до +91 см. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -10 см до +10 см; за водосбора на р. Марица: от -7 см до +12 см; за водосбора на р. Арда: от -16 см до +22 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Арда при гр. Рудозем и на р. Въча при м. Забрал са над праговете за средни води, а водното количество на р. Върбица при сп. Джебел е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места: от -1 см до +37 см; за водосбора на р. Струма: от -59 см до +58 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води, а водните количества на реките: Места при м. Момина кула, Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево, Струмешница при с. Струмешница, Лебница при с. Лебница и Елешница при с. Ваксево са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (23.12) и през следващите три дни в резултат на валежи ще има незначителни и краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.12.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (23.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.12.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (23.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.12.2019г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 25 и 26.12 се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора като следствие на валежи в горните части от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26, 27 и 28.12.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (23.12) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (23.12) вследствие на валежи ще има повишения на речните нива в басейна, като по-съществени ще бъдат повишенията във водосбора на р. Провадийска и в района на градовете Варна и Бургас. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (23.12) вследствие на валежи ще има повишения на речните нива в горното течение на р. Тунджа, в Старопланинските и Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда и в притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (23.12) в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в горното течение на р. Места и в горното и средното течение на р. Струма. През следващите три дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 24 декември 2019 г. НИМХ обявява първа степен (жълт код) за силен вятър в 19 области от страната в Западна и Централна България.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23.12.2019г. е 3 654.6 млн. м3, представлява 56,3% от сумата от общите им обеми и е равна на сумата от общите им обеми към 20.12.2019г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 65,6% от общия им обем;
  • напояване – 38,7% от общия им обем;
  • енергетика – 68,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 368,966 млн. м3, което е 74,20% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 288,634 млн. м3, което е 74,43% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 112,848 млн. м3, което е 72,01% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 41,833 млн. м3, което е 29,42% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 138,339 млн. м3, което е 34,58% от общия му обем.