Категории
Министерство

СЪОБЩЕНИЕ

16 януари 2018 | 14:29

Уведомяваме Ви, че теста за допуснатите кандидати за длъжността младши експерт, сектор "Биоразнообразие, въздух и техническа помощ", отдел "Мониторинг", ГД"ОПОС" ще се проведе на 23.01.2018 г. от 10.00 часа в зала "Сутерен" на Министерство на околната среда и водите, бул."Мария Луиза" № 22.

Необходимо е кандидатите да носят документ за самоличност.

Препоръчителни материали за подготовка на теста:

1. Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година

2. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)

3. НАРЕДБА № Н-3 от 8 юли 2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество

4. ПМС № 189 от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 - 2020 г.

5. ПМС № 161 от 04.07.2016 г. - За определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инциативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014-2020 г.

6. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.

7. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (http://ope.moew.government.bg/bg/pages/programirane-2014-2020/18#1 -) 

8. http://www.eufunds.bg/index.php/bg/