Категории
Министерство

СЪОБЩЕНИЕ

16 януари 2018 | 15:00

Уведомяваме Ви, че теста за допуснатите кандидати за длъжностите: главен експерт в отдел "Последващ контрол", ГД"ОПОС" и държавен експерт в отдел "Последващ контрол", ГД"ОПОС" ще се проведе на 22.01.2018 г. от 10.00 часа в зала "Сутерен" на Министерство на околната среда и водите, бул."Мария Луиза" № 22.

Необходимо е кандидатите да носят документ за самоличност.

Препоръчителни материали за подготовка на теста:

  1. Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за прилагане на ЗОП (ППЗОП);
  2. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
  3. Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС 57 от 28.03.2017 г.;
  4. Регламент (ЕС) No 1303/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година;
  5. Закон за държавния служител;
  6. Закон за администрацията.