Категории
Министерство

СЪОБЩЕНИЕ

16 януари 2018 | 15:49

Уведомяваме Ви, че теста за допуснатите кандидати за длъжността старши експерт в сектор "Координация и комуникация", отдел "Координация комуникация и техническа помощ", ГД"ОПОС" ще се проведе на 23.01.2018 г. от 10.00 часа в зала 103 на Министерство на околната среда и водите, бул."Мария Луиза" № 22.

Необходимо е кандидатите да носят документ за самоличност.

Препоръчителни материали за подготовка на теста:

 1. Регламент (ЕС) No 1303/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година;
 2. Споразумение за партньорство на Република България;
 3. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;
 4. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
 5. ПМС № 79 от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014-2020 г.;
 6. ПМС № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
 7. ПМС № 189 от 28.07.2016 г. - За определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.
 8. Закон за държавния служител;
 9. Закон за администрацията;
 10. Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите;
 11. Национална комуникационна стратегия 2014-2020 г.