Съществени изменения на речните нива не се очакват

01 февруари 2017 | 16:05
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни изменения на водните нива във водосборите на реките Искър с до + 22 см (Дунавски басейн), Арда с - 25/+ 24 см (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 20 см до + 7 см Черноморски басейн: колебания от - 6 см до + 1 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 15 см до + 17 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 9 см до + 7 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в Дунавския басейн днес и утре водните нива на реките ще останат без съществени изменения или ще се повищават незначително, следствие на частично снеготопене. Поради ниските сутрешни температури и малките водни количества ще продължи формирането на ледена покривка, довеждащо до подприщване и незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките. Вследствие на постепенно снеготопене, от 3 февруари ще започнат да се повишават нивата в реките от целия басейн, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията на 4 февруари във водосборите на р. Янтра (р. Росица), р. Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 2, 3 и 4 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. В резултат на частично снеготопене на 2 февруари и на по-интензивно снеготопене на 3 и 4 февруари ще се повишат водните нива на реките в горната и средната част на водосбора, но водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 2, 3 и 4 февруари водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От утре ще започнат повишения на речните нива в целия водосбор, вследствие на снеготопене. По-интензивно снеготопене се очаква след  3 февруари, което ще доведе до по-значително повишение на речните нива във водосбора. През следващите три дни ще започне повишение на речните нива в цели. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 2, 3, 4 и 5 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора все още ще останат без съществени изменения. От утре вследствие на снеготопене ще започне повишение на речните нива, от начло в горните части, а от 3 февруари – и в долните части. По-значително повишение на речните нива се очакват в периода 4 – 6 февруари. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. Вследствие на постепенно снеготопене, от 3 февруари ще започнат да се повишават нивата на реките в басейна, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на черноморските добруджанските реки, р. Провадийска, р. Камчия и в южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения или ще се повишават незначително. След 3 февруари, вследствие на постепенно снеготопене, ще започнат повишения на водните нива на наблюдаваните реки. По-значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на реките: Тунджа – средното и долното й течение, Марица – в средното и горното й течение, р. Арда – в средното и долното й течение. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения или ще се повишават незначително. Вследствие на снеготопене, от 3 февруари ще започнат плавно да се повишават нивата на наблюдаваните реки Места и Струма, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията след 4 февруари. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ 01-02На 1 и 2 февруари 2017 г.  опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 01.02.2017 г. е 3 457,9 млн. м3 и представлява 53,3% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:  
  • питейно-битово водоснабдяване – 69,5% от общия им обем
  • напояване – 45,9% от общия им обем
  • енергетика – 55,4% от общия им обем