Съществени изменения на речните нива – само в долните течения на Марица, Арда, Места и Струма

03 август 2018 | 15:55

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижили. По-значителни изменения са регистрирани във водосборите на р. Осъм (до - 277 см). Регистрирани изменения от - 45 см до + 17 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от - 12 см до + 1 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води, само водните количества на р. Врана при с. Надарево и на р. Провадийска река при  Провадия и гара Синдел са над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в от басейна са се понижили или са останали без изменение. В резултат на оттичане са регистрирани колебания на водните нива в средното и долно течение на р. Марица от - 53 см до + 84 см и по р. Чепеларска с до - 94 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на речните нива в горните части от водосбора на р. Марица и притока ѝ р. Въча (- 73 см до + 70 см). В останалата част от басейна регистрираните изменения на водните нива са от - 55 см до + 18 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и над праговете за високи води. Вследствие на падналите валежи, повишените водни нива в река Чая и изпускане на води от ВЕЦ „Асеница“ на 2 август е компрометирана дига на река Чая при км 5+900 в землището на с. Катуница и водата прелива през дигата.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от - 11 см до + 13 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води, само водните количества в горното и средно течение на р. Струма са над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като до събота ще има повишения, в резултат на оттичане в долните течения на основните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 август ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават, но ще има повишение на водните нива в средното и долното течение на основната река в периода 3-4 август. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 4, 5 и 6 август, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 4, 5, 6 и 7 август водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре в резултат на валежи ще има краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосборите на Южночерноморските реки, по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на р. Велека и р. Резовска. На 5 и 6 август речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (03.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като до 04.08 ще има повишения, в резултат на оттичане в долните течения на р. Марица и р. Арда. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: в резултат на валежи днес ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на Рилските притоци на Места и на Струма и във водосборите на притоците на р. Струма (Цапаревска, Лебница и Струмешница). През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като до утре в резултат на оттичане, повишения ще има в долните течения на основните реки в басейна (Места и Струма).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 3 август и 4 август 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 3 август е 5218.7 млн. м3 и представлява 80,4% от сумата на общите им обеми, което e без промяна от предходния ден. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,2 % от общия им обем;
  • напояване – 64,1 % от общия им обем
  • енергетика – 91,3 % от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 491,496 млн. м3, което е 98,85 % от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ – 362,018 млн. м3, което е 93,36 % от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 127,347 млн. м3, което 80,63 % от общия му обем

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ – 79,694 млн. м3, което е 56,04% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 227,080 млн. м3, което е 56,77 % от общия му обем.