Състояние на водните обекти в страната към 15 ч на 9 ноември 2016 г.

09 ноември 2016 | 17:37
Към 15 часа на 09.11.2016 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях на комплексните и значими язовири . Язовири с процент на запълване над 90%: язовир „Пчелина“ – обем – 53,400 млн. м3, свободен обем – 0,800 млн. м3. Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва: • питейно-битово водоснабдяване – 73,9% от общия обем • напояване – 47,9% от общия обем • енергетика – 60,3% от общия обем Прогноза за опасни и особено опасни метеорологични явления и състояние на реките и общинските язовири - към 15 часа на 09.11.2016 г. Предвид получената информация от НИМХ-БАН в по-голямата част от страната с изключение на областите Видин и Монтана, е обявен жълт код за значителни валежи, а в Източна България оранжев код за силен вятър и интензивни валежи В повечето райони количествата на валежите ще бъдат между 15 и 35 л/кв.м, на отделни места и повече. Вятърът в източните райони ще достига до 20-22 м/с. В резултат на интензивни валежи са възможни локални поройни и дъждовни наводнения във водосбора на р. Янтра (във водосборите на притоците й р. Стара река и р. Джулюница) и р. Русенски Лом (във водосборите на притоците р. Бели Лом и р. Черни Лом), добруджанските реки. Във вечерните часове са възможни локални поройни наводнения главно в горните части на водосбора на река Русенски Лом. Днес вследствие на интензивни валежи, са възможни локални поройни и дъждовни наводнения в горните течения на реките от Черноморски басейн. В следобедните часове, в резултат на интензивни валежи, са възможни локални поройни наводнения в долните части от водосборите на реките Места и Доспат. Системата за ранно предупреждение за водосбора на р. Арда обяви червен код за река Върбица при Златоград. Очаква се в 20 ч. днес водното количество на р. Върбица при Златоград да надхвърли червения праг за предупреждение. Очакваното количество 267 м3/сек. Дунавски район Към 14:30 часа на 09.11.2016 г. В София зад Бизнес център ”Вертиго”, ул. ”В.Стефанов”, р-н ”Триадица”, местн. ”Манастирски ливади” поради запушен водосток р. Боянска бара прелива и залива улицата. Към момента останалите реки на територията на Басейнова дирекция “Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР - Плевен) протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на Регионална Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Река Дунав Към 14:30 часа по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и ”Напоителни системи” ЕАД не се наблюдава повишение на водните нива на Дунав и на реките, вливащи се в нея, на територията на БДДР – Плевен. Водните течения остават в речните легла. Отводнителните полета са сухи. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в готовност при необходимост да бъдат приведени в работен режим. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им. Черноморски район Състояние на язовирите /без тези по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите/  За осигуряване на свободен обем се изпускат: Общ. Бургас - яз.„Курбара дере”, яз. „Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра” ; Общ. Айтос – яз. “Парка”, яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”, яз.„Месели 3”, яз.„Широката река”, яз.„Между реките”; Общ. Карнобат – язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото” Общ. Камено - яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”; Общ. Созопол - яз.„Голяма Круша 1”; яз.„Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода” Общ. Шумен – яз.,,Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Лозево“; Общ. Върбица – яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“; Общ. Велики Преслав - яз. „Драгоево“; Общ. Смядово – яз. „Кълново“; Общ. Търговище – яз. „Вардун“ и яз. „Руец“; Общ. Нови пазар – яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ. Долни чифлик – яз.,,Д. чифлик“, яз.,,Г. чифлик“ и яз.,,Пчелник“- не се изпускат; Общ. Дългопол – яз.,,Елешница“ - не се изпуска, яз. „Георги Трайков” – изпускане за оводняване на р. Луда Камчия от ОИПН чрез МВЕЦ Цонево; Общ. Провадия – яз. „Снежина“- не се изпуска; яз. „Комарево-Храброво” – изпускане през ОИ 0,050-0,080 м3/сек; Няма постъпила информация за преливащи язовири Към 15 ч. на територията на БДЧР има слаби превалявания, няма данни за аварийни ситуации. Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите. Източнобеломорски район - Басейн на река Марица Община Мирково Спокойна обстановка. Нивата на реките и язовирите са в нормални за сезона граници. Язовирите са под контрол, няма информация за преливащи язовири.Няма сигнали за възникнали проблеми свързани с високи води. Община Стрелча Спокойна обстановка. Облачно, с валежи, без да доведат до значителни повишения в нивата. Стрелчанска Луда Яна е в нормални за сезона граници. Язовирите са под контрол и няма данни за възникнали проблеми. Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите. - Басейн на река Тунджа Община Елхово Река Тунджа при Елхово е задържала нивото си от вчера сутринта и е на 89 см. Към момента няма постъпила информация на дежурните телефони и електронна поща за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите. - Басейн на река Арда Община Ивайловград Състоянието на реките и дигите е нормално. Няма постъпили данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения. Община Кърджали Състоянието на реките и дигите е нормално. Няма постъпили данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения и излязли реки от коритата си. В Кърджали отводнителните шахти на градската канализация не могат да поемат количеството валежи. Община Маджарово Без валежи към момента, водните обекти са в норма. Няма данни за разливи и възникнали проблеми по диги и укрепителни съоръжения. Няма данни за критични места и проблеми свързани с високи води. Към настоящия момент няма постъпила информация на дежурните телефони и електронна поща за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите. Западнобеломорски район Към 14,00 часа на 09.11.2016 г. е постъпила информация, че в резултат на падналите обилни валежи на 8 и 9 ноември 2016 г. значително са се повишили нивата на реки в района на гр. Банско, като е регистрирано излизане от речните корита на реките Бъндеришка, Глазне и Демянишка. Вследствие на негативното въздействие на водите са разрушени два моста, разрушен участък от ски път в района на ски – зона Банско, както и са наводнени заведения за обществено хранене. Отнесен е дървеният пешеходен/транспортен мост при х-л „Стражите”, както и мост в местността „Пещерите” над курортния град. Голяма част от ски пътя също е залята, както и две заведения за хранене, в горския район над града. Предвид прогнозата на НИМХ за продължаващи обилни валежи в община Банско е обявено бедствено положение от 12:00 ч. на 09.11.2016 г., със Заповед на кмета на Общината – г-н Георги Икономов. Към 14 ч. е предоставена информация от кмета на община Банско, че за всички критични участъци са предприети незабавни действия за тяхното укрепване. Към момента критичната ситуация е овладяна. На ”оперативния” телефон на БД “ЗБР” няма постъпили данни от граждани и фирми към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините за други възникнали аварийни ситуации вследствие на влошената метеорологична обстановка към момента в териториалния обхват на Западнобеломорски район за басейново управление. Информация от други ведомства свързана с вредното въздействие на водите: МТИТС Към 15.00 ч. на 09.11.2016 г. няма постъпила информация във връзка, вредното въздействие на водите в железопътната инфраструктура. „Напоителни системи“ ЕАД Към момента се наблюдава леко повишение на нивото на река Струма в коригираните участъци на територията на Хидротехнически район /ХТР/ Дупница, Кюстендил и Перник, но като цяло обстановката е спокойна. Вали слабо. В района на ХТР Благоевград има повишение на нивото на водите на река Струма. Река Струма е на ниво високи води в района на ХТР Сандански.Река Места е повишила нивото си значително на около 1,50 м. в района на км 14+750 за момента се овладява положението с работещата техника на място. На км 2+800 реката прелива в земеделски земи в ограничен участък, но няма опасност за населението на гр. Хаджидимово. Няма информация за проблеми по съоръженията към язовири и коригирани речни участъци, стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД .