Състояние на водните обекти в страната към 8 чaса на 1 декември

01 декември 2017 | 10:07

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 8 ч на 1 декември няма данни за проблеми с нивата на язовирите и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

По данни и прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН)  днес времето над страната ще бъде облачно. Ще има валежи, на места в Западна България и Родопската област значителни.В източната половина на страната ще остане ветровито, вятърът ще е югозападен и ще е топло, с дневни температури над 15°.  Там преваляванията ще са слаби и само на отделни места. В северозападните райони ще проникне студен въздух и максималните температури ще са около 6 -7°. През нощта валежите ще продължат.

За 1 декември  НИМХ -БАН издава предупреждение от втора степен - оранжев код за опасни количества на валежите (между 35 и 65 л/кв.м, в отделни райони и повече) в 8 области (София град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали) в югозападната част от страната. В местата със снежна покривка, с очакваните валежи от дъжд и умерения до силен вятър, снеготопенето ще е интензивно. В 5 области - Видин, Монтана, Враца, Ловеч и планинската част на област Пловдив е издаден код от първа степен – жълт и  е за валежи между 20 и 30 л/кв.м. В 6 области от Източна България предупреждението е за силен юг- югозападен вятър.

Очакват се локални интензивни валежи във водосборите на:

  • Дунавски Басейн - във водосборите на р. Габерска, р. Нишава, р. Ерма, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, горното и средно течение на р. Искър и в горните течения на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра.
  • Черноморски басейн - във водосборите на р. Камчия и южночерноморските реки.
  • Източнобеломорски басейн – в планинските притоци на р. Тунджа и р. Марица, в долните течения на р. Тунджа и р. Марица, както и във водосборите на р. Арда и р. Бяла.
  • Западнобеломорски басейн – във водосборите на р. Доспат, р. Места и р. Струма.

 

Състояние на реките и общинските язовири  :

Дунавски  район

Към момента реките на територията на Басейнова дирекция “Дунавски район“ - Плевен (БДДР - Плевен) протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен.

Река Дунав

Към  8:30 ч на 1 декември няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на  Дунав и на реките, вливащи се в нея, на територията на БДДР – Плевен. Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Черноморски район

Община Бургас - не се наблюдават проблеми с нивата на язовирите на територията на общината;

Община Карнобат – яз."Детелина"-контролирано изпуска;

Община Карнобат- Всички язовири се контролират от наемателите, с които са проведени телефонни разговори. Реките на територията на общината са в нормално за сезона състояние.

Община Приморско – яз. "Ново Паничарево",  контролирано се изпуска  с 0,3 м3, яз. „Ясна поляна“ - изпуска се с 0,7 м3/ сек.,  през  ОИ, не прелива, им свободен обем.

Община Камено - яз. „Трояново” – контролирано се изпуска – 1м3/сек,

Община Созопол - не се наблюдават проблеми с нивата на язовирите на територията на общината;

Община Руен - обстановката в община Руен е нормална, нивата на водните корита са в нормални граници.

Община Средец - Състоянието на всички язовири в община Средец е добро. Лицата осъществяващи техническата им експлоатация  контролирано изпускат водни количества с цел осигуряване на достатъчно свободен обем, като уведомяват дежурния по ОбСС и басейнова дирекция. Водата не прелива през преливниците.

Реките Средецка и Факийска са с нормално  ниво и не се създават предпоставки за наводнение.  Няма информация за бедстващи населени места.

Община Малко Търново: не се наблюдават проблеми с нивата на язовирите на територията на общината. Обстановката е нормална.

Община Стралджа: няма язовири, които се изпускат и преливат и критични и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:

Община Болярово: няма язовири, които се изпускат и преливат и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:

В област Шумен контролирано се изпускат следните язовири:

Община Шумен – яз. "Дибич", яз. "Фисек"

Община Смядово – яз.   "Кълново"

Община Търговище – яз. "Поляница", яз. "Вардун", яз. "Кралево", яз. "Руец", яз. "Лиляк", яз. "Красноселци", яз."Овчарово", яз."Черковна"   

Община Нови пазар – яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“

Община Аврен – яз."Тръстиково" – няма източване през ОИ, разполага със свободен обем 20793хм3, при общ обем от 23 780 хм3, кота ВН - 35,99м.

Община Дългопол – яз.,,Елешница“ – контролирано източване през ОИ - 0,592 м3/сек;, разполага със свободен обем 7 356хм3, при общ обем от 10 466хм3

Общ. Провадия – яз. „Снежина“- няма източване през ОИ, разполага със свободен обем 1470хм3, при общ обем от 2 340хм3, кота ВН - 119,30м.;  яз. „Комарево-Храброво” – разполага със свободен обем 165хм3, при общ обем от 404 хм3, кота ВН - 98,64 м контролирано източване през ОИ 0,05м3/сек;

Преливат през преливника и се изпускат:

Община Приморско – яз. „Ново Паничарево” – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 0,9 м3/ сек . Към 8 ч. на територията на БДЧР няма съществени превалявания, няма постъпили данни за аварийни ситуации  и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.

Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Източнобеломорски район

Река Тунджа при Елхово е повишила нивото си от вчера сутринта с 2 см и тази сутрин е на 94 см, все още далеч от критичните 340 см.

Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Западнобеломорски район

Няма постъпили сигнали за критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях  и за критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения. Няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите.  Няма данни за преливане през преливниците на големите язовири.

Информация от други ведомства свързана с вредното въздействие на водите

МТИТС 

Към 8.30 ч. на 1 декември  няма постъпила информация във връзка с вредното  въздействие на водите в железопътната инфраструктура.

„Напоителни системи“ЕАД

клон Горна Тунджа - Стара Загора

Техническото състояние на  язовирите ”Долно ново село”,  ”Найденово” и  ”Добри дол” в момента  е  нормално (добро) . Всички  язовири  имат осигурен  свободен  ретензионен  обем.

Предпазни диги р.Марица   - при  км 145+670 в землището на  с.Мирово, общ.Бр.Даскалови, обл.Стара Загора е налице изравяне на бермата, стигащо до основата на дигата. Обектът е в списъка за обекти нуждаещи се от ремонт  за външен изпълнител

Дясната дига на р.Сазлийка от км 15+000 до15+200, земл.гр. Гълъбово, общ.Гълъбово, обл.Ст.Загора - нуждае се от надграждане на дигата. Обекта е даден за външен изпълнител

Стара река в участъка от км 2+000 до км 3+000, с обща дължина L=400м, земл. гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора- изравяния на коритото на реката и част от дигата

Pека Коленска, /L=2300м/, землище с.Даскал Атанасово, общ. Раднево- намалена проводимост. Обекта е даден за външен изпълнител

Корекция на р.Соколица от  км 0+480 до 3+500  земл.гр.Гълъбово и с.Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора - нуждае се от изготвяне на цялостен проект /външен изпълнител/ за отстраняване на проблемите

Коригираните реки Сазлийка, Сютлийка и Соколица са с 40 % намалена проводимост. Поради това ,че попадат в защитена зона Натура 2000 не можем да подобрим проводимостта им.

Отводнителните канали имат проводимост.