В Бон е постигнат напредък по прилагането на Парижкото споразумение за климата

11 май 2018 | 17:05

Приключи 48-та преговорна сесия на спомагателните органи на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Бон, Германия. Конференцията по изменение на климата в Бон включваше и петата сесия на работната група по Парижкото споразумение.

В рамките на председателството на Съвета на ЕС България ръководи делегацията на ЕС на международните преговори. Направени бяха някои положителни стъпки по договарянето на правилата за прилагане на Парижкото споразумение. Договорен бе текст по въпросите за образование, обучение и повишаване на съзнанието на обществеността – първият текст от проекта на Работна програма по Парижкото споразумение.

Постигнат беше положителен резултат по Съвместната работна програма по селско стопанство. В частта от работната програма и начина, по който страните да комуникират своите национално определени приноси, преговорният текст бе редуциран от 180 страници до по-малко от 40.

Въпреки това оценката на ЕС е, че остава да се измине още дълъг път до постигането на ясна и всеобхватна система от правила за прилагането на Парижкото споразумение, което съгласно договореностите на страните трябва да стане на 24-тата им конференция в Катовице, Полша, през декември тази година.

Взето бе решение за провеждане на допълнителна преговорна сесия в Банкок, Тайланд, в началото на септември. Също така страните се обединиха около виждането, че е необходима значителна по обем работа между преговорните сесии, като ролята на съпредседателите на спомагателните органи ще бъде водеща.

В рамките на преговорната сесия страните и широк кръг от представители на неправителствени групи и организации проведоха първия кръг от дискусии през техническата фаза на Диалога Таланоа. Процесът ще продължи през цялата 2018 г., като ще включи и политическа фаза по времето на СОР24 в Катовице. Ще се фокусира върху постижения, възможни решения и потенциал на страните по отношение на  прехода към нисковъглеродно развитие и създаване на атмосфера на сътрудничество и доверие в глобален план.