В Дунавския басейн речните нива ще се понижават

09 ноември 2018 | 15:42

 

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -10 см до +12 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -2 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -4 см до +1 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +7 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в средното течение на р. Марица и в притока ѝ р. Въча от -90 см до +91 см и по р. Арда от -29 см до +32 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само на р. Въча при местността Забрал е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (09.11) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водните количества на 10, 11 и 12.11.2018 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (09.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 10, 11 и 12.11.2018 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (09.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 10, 11 и 12.11.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (09.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12 и 13.11.2018 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (09.10) и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (09.11) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (09.11) и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

              Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира: Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира: Водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (09.11) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 9 и 10 ноември 2018 г. - опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 09.11.2018 г. е 4 022,4 и представлява 62,0% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% по-малко от обема на 08.11.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 76,6% от общия им обем;
  • напояване – 51,7% от общия им обем;
  • енергетика – 67,2% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 254,574 млн. м3, което е 51,20% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 215,100 млн. м3, което е 55,47% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 122,022 млн. м3, което 77,87% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 36,197 млн. м3, което е 25,45% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 172,492 млн. м3, което е 43,12% от общия му обем.