В резултат на очаквани валежи нивата на реките ще се повишават

24 юни 2019 | 14:13

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се понижавали или са останали без съществена промяна. В резултат на валежи е регистрирано по-значително повишение на нивото на р. Искър при гр. Нови Искър (със 124 см.). Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -12 до +11 см, р. Искър от -58 см до +124 см, за водосбора на р. Вит от -6 см до +12 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +12 см; за водосбора на р. Янтра от -9 см до +16 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±6 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са реките Искър при гр. Нови Искър и Янтра при гр. Габрово.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани по-съществени повишения на нивата на реките Стряма при гр. Баня (с 23 см.) и Сазлийка при гр. Гълъбово (с 25 см.). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Въча (с до ±86 см. при гр. Девин), Марица при гр. Белово (от -79 см до +80 см) и Тунджа при с. Баня (с до ±38 см.). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -23 см до +25 см; за водосбора на р. Арда от -22 см до +15 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +2 см, а за водосбора на р. Струма от -5 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Джерман при гр. Дупница, където водното количество е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (24.06) и през следващите два дни, в резултат на валежи нивата на наблюдаваните реки ще се повишават, по-съществено както следва: в следобедните и вечерните часове днес в долните части от водосборите на реките Арчар и Скомля, в средните и долните части от водосборите на реките Искър и Вит, в долната част от водосбора на р. Русенски Лом; на 25.06 във водосборите на реките Огоста (в планинските части), Искър, Вит, Осъм, Янтра и долната част от водосбора на р. Русенски Лом; през деня на 26.06 в планинските райони от водосборите на реките Искър и Вит. На 27.06 реките ще се оттичат.

В резултат на интензивни валежи през нощта на 24 срещу 25.06 има опасност от възникване на поройни наводнения във водосбора на р. Височка (приток на р. Нишава), в планинските части от водосбора на р. Огоста и в средните части от водосбора на р. Искър (от вливането на р. Габровница до вливането на р. Малки Искър ).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (24 и 25.06), в резултат на валежи, речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията: през нощта на 24 срещу 25.06 по основната река в района на гр. Монтана, както и в притоците р. Дългоделска Огоста (над с. Меляне), р. Бързия (в района на с. Бързия), р. Берковска (в района на гр. Берковица), р. Шугавица (над с. Черкаски), р. Ботуня (в района на гр. Вършец и над с. Стояново), р. Въртешница (в района на гр. Враца) и в горното течение на р. Скът; през деня на 25.06 в горното течение на р. Дългоделска Огоста, в средното и долното течение на р. Ботуня и по основната река в средното и долното ѝ течение. На 26 и 27.06 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане до 27.06 ще има повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (24.06) и през следващите два дни, резултат на валежи, речните нива във водосбора ще се повишат. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Малък Искър, р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 25, 26 и 27.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (24.06) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27, 28 и 29.06.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (24.06) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (24.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Очакват се краткотрайни повишения на речните нива в резултат на валежи, по-съществени днес след обяд в горните части от водосбора на р. Луда Камчия и на 25.06 в следобедните часове във водосборите на реките северно от гр. Бургас. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (24.06) и през следващите два дни, в резултат на валежи нивата на наблюдаваните реки ще се повишават, по-съществено от вечерните часове на 25.06 до сутринта на 27.06 на Рило-Родопските и Старопланинските притоци на р. Марица, както и в горната част от водосбора на р. Тунджа. От 27.06 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (24.06) и през следващите два дни, в резултат на валежи са вероятни краткотрайни повишения на речните нива, по-съществено на 25.06 в следобедните часове във водосборите на реките Рилска и Благоевградска Бистрица (Пирински притоци на р. Струма), а във вечерните – в горните части от водосбора на р. Места. От 26.06 нивата на наблюдаваните реки ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 25 юни 2019 г. НИМХ издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за значителни и интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури в областите Ловеч, Габрово, планинската част на Враца и Велико Търново, където очакваните количества са до 50-65 л/кв.м. Първа степен (жълт код) за интензивни валежи (с количества до 30-35 л/кв.м) и гръмотевични бури е в сила за области: Видин, Монтана, Плевен, Русе, Търговище, Шумен, Разград, Силистра, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Кърджали. Ще има и градушки.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 24.06.2019 г. е 4 445,7 млн. м3, представлява 68,5% от сумата на общите им обеми и е с 0.2% по-малка от сумата от обемите на 21.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,3% от общия им обем;
  • напояване – 55,0% от общия им обем;
  • енергетика – 76,3% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 337,345 млн. м3, което е 67,84% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 275,598 млн. м3, което е 71,07% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 121,648 млн. м3, което е 77,63% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 101,201 млн. м3, което е 71,16% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 203,410 млн. м3, което е 50,85% от общия му обем.