В резултат на снеготопене и валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива

10 февруари 2020 | 15:54

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Искър от -23 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -10 см до +12 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +10 см; за водосбора на р. Янтра от -9 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

  • р. Искър в района на с. Бели Искър – брегови лед;
  • р. Бистрица (Мусаленска) в района на лет. Боровец – брегови лед;
  • р. Палакария в района на с. Рельово – брегови лед;
  • р. Осъм в района на гр. Троян – брегови лед.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -6 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на р. Въча при гр. Девин (от -97 см до +97 см), р. Елховска при гр. Рудозем (от -18 см до +22 см) и на р. Арда при с. Китница (от -14 см до +22 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Марица от -15 см до +12 см; за водосбора на р. Арда от -9 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при гр. Пловдив е над прага за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (10.02) и през следващите три дни, в резултат на частично снеготопене и валежи (в периода 11 – 13.02) се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (10.02) и през следващите три дни, в резултат на снеготопене и валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.02.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (10.02) и през следващите три дни, в резултат на снеготопене и валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките, главно в средните и долни части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (10.02) и през следващите три дни, в резултат на снеготопене и валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките, главно в горните и средни части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13, 14 и 15.02.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (10.02) и през следващите 4-5 дни, в резултат на частично снеготопене и валежи (в периода 11 – 15.02) се очакват краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (10.02) и през следващите три дни, в резултат на частично снеготопене и валежи (на 11 и 13.02) се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (10.02) и през следващите три дни, в резултат на частично снеготопене и валежи (в периода 11 – 13.02) се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива в родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (10.02) и през следващите три дни, в резултат на частично снеготопене и валежи (в периода 11 – 13.02) се очакват краткотрайни повишения на речните нива, главно в долното течение на р. Места и по поречието на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

 

На 11 февруари 2020 г. в 22 области от България НИМХ обявява предупреждение първа степен (жълт код) за умерен, след обяд и силен вятър от запад-северозапад с пориви до 24 м/с.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

 

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

 

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10.02.2020 г. е 3 646,6 млн. м3, представлява 55,2% от сумата от общите им обеми и е с 0,3% по-малко от сумата на общите им обеми към 7.02.2020г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 64,8% от общия им обем;
  • напояване – 37,3% от общия им обем;
  • енергетика – 66.4% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 339,126 млн. м3, което е 68,20% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 279,581 млн. м3, което е 72,10% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 108,602 млн. м3, което е 69,30% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 46,863 млн. м3, което е 32,95% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 137,226 млн. м3, което е 34,31% от общия му обем.