В резултат на валежи се очаква повишение на речните нива

11 март 2019 | 15:23

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -14 см до +8 см; за водосбора на р. Вит с до ±9 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +7 см. Водните количества на реките Бели Вит при гр. Тетевен и Осъм при гр. Троян са около праговете за високи води. При останалите измервателни станции водните количества са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +15 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +5 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения в нивата на реките Въча при гр. Девин (от -76 см до +78 см) и Тунджа при с. Баня (с до + 46 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Чепеларска при с. Бачково е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -4 см до +6 см, а за водосбора на р. Струма от -5 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: От вечерните часове днес (11.03), както и на 12.03, в резултат на         валежи се очаква повишение на речните нива в басейна, като по-съществени ще са те във водосборите на р. Вит, р. Осъм, р. Русенки Лом и Добруджанските реки. На 13.03 и 14.03 реките ще се оттичат. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (11.03) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 12, 13 и 14.03.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От вечерните часове днес (11.03) и на 12.03 в резултат на валежи се очаква повишение на речните нива във водосбора. На 13 и 14.03 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане на 13.03 ще има повишения на речните нива в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание..

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14, 15 и 16.03.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. В резултат на валежи, от вечерните часове днес (11.03) и на 12.03 се очаква известно повишение на речните нива във водосбоора. През следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще сс понижават, като на 13.03 все още са възможни повишения на речните нива в долното течение на реката. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (11.03) речните нива в басейна ще останат без съществено изменение. В резултат на валежи, от ранните сутрешни часове на 12.03 се очаква повишение на речните нива в басейна. По-значителни повишения са възможни в сутрешните часове в нивата на Добруджанските реки, а в следобедните и вечерни часове – в нивата на реките от Южното Черноморие. В резултат на интензивни валежи, във вечерните часове на 12.03 има вероятност за поройни наводнения във водосборите на реките Средецка, Факийска, Велека и Резовска. На 13 и 14.03 речните нива ще се понижават, като на 13.03 все още са възможни повишения на речните нива в долните течения на основните реки в резултат на оттичане. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (11.03) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От сутрешните часове на 12.03, както и през деня на 12.03, в резултат на валежи и частично снеготопене се очаква повишение на речните нива, главно във водосбора на р. Арда и в Старопланинските и Родопските притоци в средното и долно течение на р. Марица, както и в горното и средно течение на р. Тунджа. На 13 и 14.03 речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие на оттиичане са възможни незначителни повишения до сутрешните часове на 14.03 в долното течение на р. Марица и р. Тунджа. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: През по-голяма част от денонощието днес (11.03) речните нива в басейна ще останат без съществено изменение. От вечерните часове на 11.03, както и на 12.03, в резултат на валежи и частично снеготопене ще има незначителни повишения на речните нива. На 13 и 14.03 речните нива в басейна ще се понижават като вследствие на оттичане на 13.03 все още са възможни незначителни повишения на речните нива в долните части на р. Струма и р. Места. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 12 март 2019 г. НИМХ обявява жълт код (първа степен) в 21 области в страната за значителни валежи и силен вятър. В повечето области от Северна България ще вали дъжд и сняг, в Югоизточна България и по Дунав - дъжд, в Родопите - сняг. Очаквани средни количества - около 20 л/кв.м. Ветровито ще е в Източна България, в крайните южни и в югозападните райони на страната. Очаквана средна скорост на вятъра - 14-19 м/сек, пориви - до 24 м/сек.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 11.03.2019 г. е 3 923,2млн. м3, представлява 60,4% от сумата на общите им обеми и е с 0,1% повече от обема на 08.03.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,2% от общия им обем;
  • напояване – 50,7% от общия им обем;
  • енергетика – 64,8% от общия им обем.

 Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 367,209 млн. м3, което е 73,8 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 302,312 млн. м3, което е 78,0 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 102,870 млн. м3, което 65,6 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 61,046 млн. м3, което е 42,9% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 180,646млн. м3, което е 45,20% от общия му обем.