В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

20 март 2018 | 18:01

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили, вследствие на валежи и оттичане. Регистрираните колебания са от -35 см до +111 см. По-значителни повишения на водните нива са регистрирани на р. Осъм  при с. Изгрев (+111 см). Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Регистрирани са изменения от -11 см до +78 см. По-значителни повишения са регистрирани на р. Факийска при с. Зидарово - +78 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в басейна са се повишили, вследствие на валежи. По-значителни са повишенията във водосбора на р. Върбица и р. Крумовица (притоци на р. Арда) (до +198 см) и на р. Мочурица при с. Чарда (приток на р. Тунджа) - +131 см.  Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от водосбора са от -43 до +88 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Регистрираните колебания в басейна са -12 см до +38 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива ще се повишават незначително, вследствие на валежи и снеготопене. На 22  и 23 март нива в басейна временно ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като на 22 март ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки, вследствие оттичане. В периода 26-29 март речните нива в басейна ще се повишат вследствие на снеготопене . В долните течение на реките Искър и  Русенски Лом водните количества ще бъдат около жълтия праг за внимание. В останалата част  количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 21, 22 и 23 март ще бъдат над средно многогодишните стойности.  Днес ще има незначителни повишения на речните нива. На 21 март  в резултат на валежи и снеготопене ще има по-значителни повишения на нивата на реките във водосборите  - р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато. На 22 и на 23 март речните нива на притоците на р. Искър ще се понижават или ще останат без изменения.  Водните нива на основната река в средното течение ще се повишават до 21 март, а в долното течение след Нови Искър ще се повишават на 21 и 22 март  в резултат на валежи и снеготопене и в периода 26 – 28 март в резултата на снеготопене. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на р. Искър при Нови Искър и на р. Искър при Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 21, 22 и 23 март  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се понижават. От следобедните часове на 22 март  се очакват нови незначителни повишения на нивата, главно в притоците на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23 и 24 март ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и в периода до 22 март ще има повишения във водосбора, вследствие на валежи, снеготопене и оттичане. До вечерните часове на 22 март водното количество в р. Русенски Лом ще бъде около прага за внимание. В останалата част от водосбора водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес в резултат на валежи и оттичане се очакват повишения на водните нива в басейна.  По - значителни ще бъдат във водосборите на р. Батова, р. Двойница, р. Хаджи дере, р. Ахелой, р. Айтоска, р. Чукарска, р. Русокастренска и р. Средецка.  В тези водосбори има ниска вероятност за поройни наводнения днес. В периода 22-24 март речните нива в целия басейн ще се повишават краткотрайно и незначително в резултат на снеготопене и валежи от дъжд. По-значителни са възможно да бъдат повишенията в горните части на реките Луда Камчия и Голяма Камчия, съответно над язовир Камчия и над язовир Тича.

Източнобеломорски басейн: От днес в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосбора р. Арда над язовир Кърджали и притоците й р. Върбица и р. Крумовица. На 22 март речните нива във водосбора на р. Арда ще се понижават. На 23 март в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на реките Върбица и Крумовица. За водосбора на р. Тунджа - в резултат на валежи, оттичане и снеготопене ще  има повишения на речните нива до 24 март по основната река след вливането на р. Мочурица. Повишения на речните нива в средните и долни течения на р. Тунджа ще има и в периода 25-27 март, вследствие на снеготопене . За водосбора на р. Марица - ще има повишения на речните нива в периода до 24 март в средните и долни части на водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията на 22 и 23 март  в северните притоци на р. Марица (р. Потока, р. Пясъчник, р. Стряма, р. Рахманлийска, р. Сазлийка), както и по основната река след гр. Първомай. Нови повишения на речните нива по р. Марица се очакват в периода 26-28 март , вследствие на снеготопене .

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

 • Водното ниво на р. Сазлийка при Гълъбово ще премине над жълтия праг за предупреждение във вечерните часове на 22 март и през следващите дни ще се задържи около него.
 • Водното ниво на р. Марица при Свиленград има вероятност да премине над жълтия праг за предупреждение в обедните и вечерни часове на 23 март и има вероятност водното ниво да достигне до оранжевия праг за предупреждение.
 • Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда вече е над жълтия праг за предупреждение и до края на днешния ден ще продължи да се повишава. Има вероятност в ранните сутрешни часове на 21 март да достигне оранжевия праг за предупреждение. От 23 март ще започне процес на понижение, като до 25 март нивото ще остане високо.
 • Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол вече е над жълтия праг за предупреждение като до 23 март плавно ще се повишава, след което ще започне процес на понижение. До 25 март нивото ще остане над жълтия праг за предупреждение.
 • Водното ниво на р. Тунджа при Елхово е над жълтия праг за предупреждение и е в процес на повишение. В сутрешните часове на 21 март се очаква нивото да премине над оранжевия праг за предупреждение и да се задържи над него до 25март , когато от сутрешните часове ще започне процес на понижение на речното ниво.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

 • През следващите 5 дни водното количество на р. Върбица при Златоград няма да премине над жълтия праг за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес ще има повишения на нивата в целия басейн, вследствие на валежи и оттичане. На 21 март ще има временно понижение на нивата на реките в басейна. От вечерните часове на 21март и на 22 март ще има повишения на речните нива в средните и долни части от водосбора на р. Струма вследствие на валежи. По-значителни ще бъдат повишенията в долните части на р. Струма и притока й р. Струмешница и р. Места на 22 и 23 март . Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 21 март 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20.03.2018 г. е 5 094,4 млн. м3 и представлява 78,5 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 90,0 % от общия им обем;
 • напояване – 65,3% от общия им обем;
 • енергетика – 86,2% от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние

За каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 490,861 млн. м3, което е 98,72% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 379,468 млн. м3, което е 97,86 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 127,128 млн. м3, което е 81,13 % от общия му обем.

За каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 87,552 млн. м3, което е 61,56 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 212,376 млн. м3, което е 53,09 % от общия му обем.

Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири: „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Тича“, „Йовковци“, „Среченски бара“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Ахелой“ и „Пчелина“.

Експлоатационните дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

По налична информация към 20 март 2018 г. през преливните съоръжения преливат язовирите: „Тича“, „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“ и „Пчелина“ и "Студен кладенец".

Язовир  „Студен кладенец" - прелива от 15 ч. днес с 134 м3/сек, отворени 2 клапи.
Язовир „Тича“ - прелива с 9,7 м3/сек, изпускат се по 5 м3/сек през ВЕЦ и по около 13 м3/сек  през водовземна кула за напояване;

Язовир „Камчия“ прелива с 41 м3/сек;

Язовир ,,Георги Трайков“спаднал с 28 см. спрямо 19.03.2018г. (вчера), контролирано изпускане през ОИ – 39,4 м3/сек., включително през ВЕЦ, не прелива има свободен обем;

Язовир „Йовковци“ е със запълване 100%, като в момента прелива с 3,0 м3/сек и се освобождава през основен изпускател с 4 м3/сек;

Язовир „Ястребино” – изпускане с 3,0 м3/сек при завирен обем в язовира от 48,042 млн. м3.

Язовир „Бели Лом“ - контролирано изпускане 0,060 м³/сек. м3;
Язовир „Огоста“ е с обем 344,980 млн. м3 , като през ВЕЦ се преработват по 15 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 55 м3/сек;

Язовир „Ясна поляна“ прелива с 0,83 м3, изпуска се през основен изпускател 0,7 м3/сек;

Язовир „Мандра“ – изпуска се , отворени 3 савака, не прелива;

Язовир „Кула“ – увеличено подаване през ОИ; яз. „Порой“- към момента не прелива, изпуска се с 1.75м3/сек,

Язовир „Ахелой“-  към момента не прелива, изпуска се с 1.3 м3/сек.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

Съгласно получена информация от Басеновите дирекции

На територията на БДДР:

Контролирано преливат през преливника и/или се изпускат през основен изпускател:

Язовир „Кайлъка” – прелива с 0,33 м3/сек (обл. Плевен)

Язовир „Тотлебенов вал” – прелива с 2,10 м3/сек. (обл. Плевен)

Язовир  „Бойка“ - контролирано се изпускат 0,25 м³/сек, наличен обем 3 090 000 м³

Язовир „Баниска“ - контролирано се изпускат 2,60 м³/сек, наличен обем 7083 000 м³

В област Враца преливат или се изпускат 8 язовира  - ”Гарвански геран”, „Езерска падина“, “Братковец”,  ”Рогозен 1”, „Бързина“, “Три кладенци”, „Девене“ и „Лесура”.

На територията на област Монтана има 60 язовира.  Повечето имат свободен обем и не преливат с изключение на 10 язовира, които преливат или се изпускат: ,,Мартиново“, ,,Върбовец“, ,,Пътна варианта“, ,,Козоровец“, ,,Вълков връх“, ,,Илиевското“, ,,Клисурица, „Смирненски“, „Липница“ и „Ковачица“.

В област Видин преливат или се изпускат 12 язовира: „Ошане“, ,,Божурица“, ,,Големаново“, ,,Извор махала“, ,,Градинарски“, ,,Дъбравка‘‘, ,,Гюргич“, „Кончовец”,  „Кончовец2“, ,,Дарков дол“, „Манастирски дол“, „Медовница 2“.

Всички кметове на общините в областите са организирали наблюдение на водните обекти и контролирано изпускане на водните обеми.

 

Река Дунав

По данни от ИАППД - Русе към 8 ч. на 20 март нивото на река Дунав се повишава в целия български участък на реката от +2 до +61 см, спрямо нивото от 19 март . Към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

 

Няма постъпили данни за аварийни ситуации и критични участъци по поречието на реките на територията на БДДР, с изключение на:

 • Поречие Искър - има проблемен участък към момента е на р. Габерска при  с. Габер, общ. Драгоман.  В едностранно коригиран участък на реката е свлечен десен скат, като е подприщено водното течение и реката наводнява земеделски площи и стопански постройки.
 • Поречие Янтра - реките във водосбора на р. Янтра протичат в легла си с отток по-голям от средно многогодишния за сезона.

Река Студена при кравеферма в с.Караманово (извън урбанизираната  територия), при мост на път Ценово - с.Караманово-с.Вардим  е излязла частично от леглото си и има залети земеделски земи. Причина са високите водни стоежи, вследствие валеж, намалена проводимост на реката и непочистени крайпътни канавки. Участъкът се стопанисва от „Напоителни системи” ЕАД.  Има изградени земнонасипни диги от двете страни по реката и отводнителни канали в земеделските земи, които частично изпълняват функциите си. Проблемът е идентифициран в минал период при извършени огледи. Предприемани са само единични дейности с малък обхват на почистване в района на моста и около пътното платно. Има наблюдение от страна община Ценово. Предприети са действия от страна на РД ПБЗН и Областен управител на област Русе. Към момента река Студена се е прибрала в леглото си. Земеделските земи остават наводнени, поради нефункциониращи отводнителни канали.

Към момента се наблюдава тенденция за денонощни колебания на оттока  на реките от басейна на р.Янтра, вследствие локални валежи от дъжд и и мокър сняг.

 • Поречие Русенски Лом

Все още има локални разливи извън речното легло в с. Красен. Нивото на река Русенски Лом в селото се е понижило през последното денонощие с около 10 см. По информация разливите на река Русенски Лом са в участъци извън регулацията на селата Красен и Божичен, приблизително около 50 декара.

 • Поречия Огоста и Западно от Огоста

По данни на дежурните от област Видин в критичните точки:

Със Заповед  от 11 март  на кмета на община Брегово е обявено бедствено положение в общината поради високо ниво на р. Тимок. Следи се състоянието на дигите. Повишено е нивото на подпочвените води. Нивото на р. Тимок се е покачило с 135 см., спрямо нивото от предния ден. Останали са разливи  в регулацията на гр. Брегово, работят  два отводнителни модули.

- От 16 ч. на 18 март  със заповед на кмета на община Видин е отменено бедственото положение за част от територията на общината . Отменено е за кметство Иново, поради отпадане на обстоятелствата, послужили за неговото обявяване. Възстановена е дигата на р. Делейнска в района на село Иново, ограничено е изливането на водата към земеделски земи.

По информация от дежурен на община Борован на 20 март към 8 ч. водният стоеж на реката Скът при с. Нивянин е 138 см. Водният стоеж на река Скът при гр.Мизия е 88 см.

Няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации. Наблюдава се водното ниво в р. Огоста при с. Хайредин, реката  е с воден стоеж 160 см. При с. Бели Извор, община Враца - река Лева е в коритото си.

Няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

На територията на БДЧР:

Преливат през преливника и/или се изпускат 22 язовира: Ново Паничарево”, „Кълново“, "До селото'' ,''Овошна градина'', ''Кокичена могила'', ''Чанаджик – 2 и 3'', ''Курбара дере'', яз.''Погребите'' и яз. ''Дермен дере'', ''Василева курия'', ''Порурнашка'', ''Хаджи Яне'', ''Вресово', ''Ябълчево'', ''Чукарка'', ''ПС'', ''Синята вода'', „Веселие“, ''Студената вода'', ,,Елешница“, „Нови Пазар 1“.

Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени.  Водните течения остават в речните легла. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки, с изключение на „Деретата“ в с. Ливада, с. Черни връх и с. Полски извор, община Камено, които са препълнени. В резултат пътя Полски извор – Черни връх е наводнен. Не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения. Няма постъпила информация  за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

На територията на БДИБР:

В община  Свиленград преливат и/или се изпускат 15 язовира : ”Левка”,   „Младиново 1”,  „Младиново 2”,  „Димитровче /Келенджика/”,  „Дерин дере”/Бахча дере/,  „Шосето”,  „Джемер ъгъл”,  „Талашман”,  “Баева кория - 1”,  „Язмата”, „Трите чуки”,  „Червената пръст”,  „Селската река”, „Циганката” и „Пирамидата”.

Ниво на р. Марица в участъка на Свиленград - 110 см над кота 0 (критични 400 м).

Регистрирано е повишение на река Тунджа при Елхово с 9 см и тази сутрин е на 229 см (при критични 380 см).

Няма постъпила информация за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

На територията на БДЗБР:

Няма постъпили сигнали за критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. Не е постъпвала информация за критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Няма подадена информация за възникнали бедствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

По подадена информация от НС ЕАД, клон Струма-Места се извършва контролирано освобождаване на обем на яз. „Долна Диканя“, като се изпускат 4 м3/сек.

През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Значително колебание на речното ниво е регистрирано на р.Струма при гр. Перник - -90/+121 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са -17 см до +76 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.