В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

19 март 2018 | 16:58

За 20 март 2018 г. НИМХ – БАН обявява първа степен (жълт код) за виелици в областите Русе, Силистра, Разград, Търговище и Шумен

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките са се повишили, вследствие на валежи през последното денонощие. Регистрираните колебания са от - 50 см до + 104 см. По-значителни изменения на водните нива са регистрирани на р. Искър при гр. Нови Искър (- 50/+ 104 см), както и във водосбора на р. Янтра (притока й р. Джулюница при гр. Джулюница - 36/+ 98 см) Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води

Черноморски басейн: речните нива са се повишили през последното денонощие, вследствие на валежи. Регистрирани са повишения до + 85 см на р. Луда Камчия при с. Бероново. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива са се повишили, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива през последното денонощие във водосбора на р. Арда са от - 26 см до + 109 см, във водосбора на р. Тунджа - 47 до + 75 см,  а във водосбора на р. Марица - 16 см до + 35 см. По-значителния изменения на речните нива във водосбора на р. Марица, вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани на в средното и горно течение на р. Марица и в притока ѝ р. Въча при Девин (- 57/+ 62 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се повишили, вследствие на валежи. Значително колебание на речното ниво е регистрирано на р. Струма при Перник - 90/+ 121 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са - 17 см до + 76 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн: речните нива в басейна днес временно ще се понижат, но все още ще останат високи, като повишения ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. От следобедните часове на 19 и на 20 март в резултат на валежи от дъжд и сняг ще има нови повишения на речните нива в басейна в горните и средните части от водосборите на основните реки, като по-значителни ще са повишенията във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки. От вечерните часове на 20 и на 21 ще започне процес на понижение на речните нива в басейна, като в резултат на оттичане значителни повишения ще има в долните течения на основните реки. На 21 март в следобедните и вечерните часове в резултат на валежи и частично снеготопене ще има нови незначителни повишения на речните нива в целия басейн. От 22 март ще започне процес на понижение на водните нива на реките в басейна.

Ниска вероятност за поройни наводнения има:

o        В следобедните и вечерни часове на 19 март във водосборите на р. Нишава в притока ѝ р. Ерма

o        В следобедните и вечерните часове на 2 март в горното течение на р. Огоста над с. Гаврил Геново.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Владайска,  Банкенска, Блато и Искрецка. На 20 март и ще има незначителни повишения на речните нива. На 21 март в резултат на валежи и снеготопене ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато. На 22 март речните нива на притоците на р. Искър ще се понижават или ще останат без изменения. Водните нива на основната река в средното течение ще се повишават до 21, а в долното течение ще се повишават до 22 март. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на р. Искър при гр. Нови Искър и на р. Искър при с. Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 20, 21 и 22 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес водните нива в горните части от водосбора временно ще се понижават, а в долните части на основната река ще се повишават, вследствие оттичане. От следобедните часове днес и утре, вследствие на валежи от дъжд и сняг, се очакват нови повишения във водосбора. На 21 и 22 март речните нива във водосбора ще се понижават като в сутрешните часове на 21 март все още ще има повишения в долните части на основната река, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23 март водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и в периода до 22 март ще има повишения във водосбора, вследствие на валежи. В периода от следобедните часове днес до вечерните часове на 21 март има вероятност за локални разливи в ниските части на р. Русенски Лом след сливането на р. Бели и Черни Лом. От вечерните часове днес водното количество в р. Русенски Лом ще бъде около прага за внимание.

Черноморски басейн: днес речните нива в басейна временно ще се понижават, като повишения ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. В сутрешните часове на 20 март в резултат на валежи се очакват нови повишения на водните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат във водосборите на реките Батова, Провадийска, Камчия и в горните течения от водосборите на реките Двойница, Хаджидере, Ахелой, Айтоска, Чукарска, Русокастренска и Средецка. На 21 и 22 март речните нива в целия басейн ще се понижават, като повишения ще има само в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане.

Източнобеломорски басейн: ще има временни понижения на речните нива в горните и средните части от водосборите на основните реки днес, а в долните течения все още водните нива ще се повишават, вследствие на оттичане. От вечерните часове на 19 и на 20 март в резултат на валежи се очакват нови повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Тунджа и в долните течения на р. Марица и р. Арда. От вечерните часове на 20 и на 21 март речните нива в басейна ще започнат да се понижават, но ще останат високи, като в резултата на оттичане ще има повишения в средните и долни течения на основните реки. На 22 март вследствие на валежи от дъжд и сняг са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна.

Ниска вероятност за поройни наводнения има:

  • Във вечерните часове днес във водосборите на р. Асеновска и р. Мочурица (притоци на р. Тунджа).

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водното ниво на р. Тунджа при Ямбол има вероятност да премине над жълтия праг за предупреждение във вечерните часове на 20.03.2018 г. Водното ниво на р. Тунджа при Елхово ще се задържи над жълтия праг за предупреждение през следващите дни, като във вечерните часове на 22.03.2018 г. има вероятност водното ниво да достигне до оранжевия праг за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на р. Върбица при Златоград има вероятност да премине над жълтия праг за внимание в сутрешните часове на 20.03.2018 г.

Западнобеломорски басейн:  днес речните нива в горните течения на основните реки временно ще се понижават, като в средните и долните течения на реките все още ще има повишения на водните нива вследствие на оттичане. Нови повишения на нивата в целия басейн ще има от следобедните часове днес и утре сутринта, вследствие на валежи. От обедните часове на 20 и на 21 март ще започне процес на понижение на нивата на реките в басейна, но те ще се задържат високи, като повишения ще има в средните и долни течения на основните реки, вследствие на оттичане. На 22 март процесът на понижение на речните нива ще продължи в горните и средните течения на основните реки в басейна, но в долните течения нивата на реките ще се повишат незначително вследствие на валежи.

Вероятност за поройни наводнения има:

-       В следобедните и вечерни часове днес в долното течение на р. Места в притоците ѝ Бабешка,  Златарица, Туфча и  Неврокопска, в средното и долното течение на р. Струма в притоците ѝ Елешница, Джерман, Копривен, Лисийска, Логодашка, Стара река,  Сушичка, Цапаревска и в горното течение на р. Струмешница (в притока ѝ  Градешница).

-       В обедните часове на 21 март в горното течение на р. Струма и в притоците ѝ  Драговищица и Соволянска Бистрица.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 19 март 2018 г. е 5064,1 млн. м3 и представлява 78% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,8 % от общия им обем
  • напояване – 64,9% от общия им обем
  • енергетика – 85,7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 488,640 млн. м3, което е 98,27% от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ – 371,789 млн. м3, което е 95,88 % от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 130,438 млн. м3, което е 83,24 % от общия му обем

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ – 85,140 млн. м3, което е 59,87 % от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 209,336 млн. м3, което е 52,33 % от общия му обем

Със запълване над 90 на сто са следните комплексни и значими язовири „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Тича“, „Йовковци“, „Среченски бара“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Кричим“, „Розов кладенец“ и „Пчелина“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

За осигуряване на свободен обем контролирано се изпускат язовирите „Огоста“, „Йовковци“, „Ястребино“, „Тича“, „Георги Трайков“, „Ясна поляна“.

Съгласно налична към 19 март 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат язовирите „Тича“, „Йовковци“, „Камчия“, „Боровица“ и „Пчелина“.

Яз. „Тича“ прелива с 7,8 м3/сек, изпускат се по 5 м3/сек през ВЕЦ и по около 13 м3/сек  през водовземна кула за напояване

Яз. „Йовковци“ е със запълване 100%, като в момента прелива с 1,774 м3/сек и се освобождава през основен изпускател с 4 м3/сек

Яз. „Ястребино” – изпускане с 3,5 м3/сек при завирен обем в язовира от 47,700 млн. м3.

Яз. „Бели Лом“ - контролирано изпускане 0,060 м³/сек. м3
Яз. „Огоста“ е с обем 344,200 млн. м3 , като през ВЕЦ се преработват по 15 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 55 м3/сек. За увеличеното изпускане на язовира са уведомени областните управители на областите Монтана и Враца, кметовете на съответните общини и РС ПБЗН – Монтана и Враца

Преливането при яз. „Камчия“ с 35 м3/сек не създава предпоставка за наводнения, тъй като коритото на реката след язовирната стена е с осигурена проводимост  от около 300 м3/сек  

Яз. „Георги Трайков“ е с обем 276,652 млн.м3, не прелива има свободен обем, нивото е понижено с 28 см спрямо петък (16.03.2018 г.), контролирано изпускане през основен изпускател – 39,4 м3/сек., включително през ВЕЦ, с цел поемане на притока от язовир „Камчия“

Яз. „Ясна поляна“ не прелива, изпуска се през основен изпускател 0,7 м3/сек, като това не създава заплаха за наводнения, тъй като проводимостта на речното корито е около 110 м3/сек.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

Яз. „Мандра“ – изпуска се, отворени 3 савака, не прелива

На територията на БДДР контролирано преливат през преливника и/или се изпускат през основен изпускател:

яз. „Кайлъка” – прелива с 0,33 м3/сек (област Плевен)

яз. „Тотлебенов вал” – прелива с 2,10 м3/сек (област Плевен)

яз. „Бойка“ – контролирано се изпускат 0,25 м³/сек, наличен обем на язовира 3 090 000 м³

яз. „Баниска“ – контролирано се изпускат 2,6 м³/сек, наличен обем на язовира 7 083 000 м³

Няма постъпили данни за аварийни ситуации и критични участъци по поречието на реките на територията на БДДР, с изключение на:

  • Р. Габерска в с. Габер, община Драгоман: в едностранно коригиран участък на реката е свлечен десен скат, като е подприщено водното теченеие и реката наводнява земеделски площи и стопански постройки
  • Р. Студена при кравеферма в с. Караманово (извън урбанизираната територия), при мост на път Ценово-с. Караманово-с. Вардим (N 43° 34' 34" и E 25° 31' 18") е излязла частично от леглото си и има залети земеделски земи. Причина са високите водни стоежи вследствие валеж, намалена проводимост на р. Студена, непочистени крайпътни канавки. Участъкът се стопанисва от „Напоителни системи” ЕАД. Има изградени земнонасипни диги от двете страни по реката и отводнителни канали в земеделските земи, които частично изпълняват функциите си. Проблемът е идентифициран в минал период при извършени огледи. Предприемани са само единични дейности с малък обхват на почистване в района на моста и около пътното платно. Има наблюдение от страна община Ценово
  • През последното денонощие водните нива на реките в поречие Русенски Лом са се понижили. Все още има локални разливи извън речното легло в  с. Красен. Нивото на река Русенски Лом в с. Красен се е понижило през последното денонощие с около 10 см. По информация разливите на река Русенски Лом са в участъци извън регулацията на селата Красен и Божичен, приблизително около 50 декара.

Водния стоеж на река Скът при гр. Мизия е 100 см (понижение спрямо нивото на 16. 03. 21018 г.)

По данни на дежурните от Област Видин в критичните точки:

- Със заповед на кмета на община Видин е обявено бедствено положение за част от територията на община Видин, кметство Иново – възстановена е дигата на р. Делейнска в района на село Иново.

- Със заповед на кмета на община Брегово е обявено бедствено положение в общината поради високо ниво на р. Тимок. Нивото на р. Тимок се е понижило с 85 см. Спрямо нивото от 16. 03. 2018 г. Разливите с оттичат. 

Няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

На територията на БДЧР преливат през преливник и/или се изпускат през основен изпускател 22 язовира на територията на Басейнова дирекция „Черноморски район“. Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени.  Водните течения остават в речните легла. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им. Нивото на река Камчия при местност Пода, община Аврен продължава да се понижава. Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

На територията на БДИБР преливат през преливник и/или се изпускат през основен изпускател 14 язовира на територията на Община Свиленград, област Хасково. Ниво на р. Марица в участъка на Свиленград - 110 см. над кота 0 (критични 400 м). За басейна на река Тунджа, тенденцията за понижение на река Тунджа при Елхово продължава. Тя е понижила нивото си от вчера със 7 см и тази сутрин е на 220 см (при критични 380 см).

На база на цифровия модел за реките Марица и Тунджа: Тунджа при Ямбол – прогнозирано повишение в нивото на реката и преминаване над жълтия праг на тревога на 21 март, след което ще започне ново понижение; пик в нивото в ранните часове на 22 март; прогнозирано преминаване под жълтия праг на тревога на 23 март. Тунджа при Елхово – прогнозираното повишение на нивото на реката и преминаване до оранжевия праг на тревога е на 23 март, след което следва ново понижение

На база на цифровия модел за река Арда: Прогнозирани повишения, които ще минат жълтия праг на предупреждение в късните часове на 18 март при река Арда при Златоград. Няма постъпила информация за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите

На територията на БДЗБР не са постъпили сигнали за критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения; засегнати населени места от вредното въздействие на водите.