В резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива

20 февруари 2020 | 14:39

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се повишили незначително вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -3 см до +5 см; за водосбора на р. Искър от -11 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +14 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +29 см; за водосбора на р. Янтра от  -8 см до +18 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +3 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на р. Бели Вит при гр. Тетевен, р. Вит при с. Крушовица и с. Търнене, р. Осъм при гр. Троян и р. Росица при гр. Севлиево.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени промени. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от   -6 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени промени. Регистрираните колебания на нивата на р. Въча при гр. Девин (от -90 см до +91 см) и р. Арда при с. Китница (от -13 до +11 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -12 см до +11 см; за водосбора на р. Марица от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Арда от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -1 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

 

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (20.02) и утре (21.02) в резултат на валежи ще има незначителни повишения на водните нива на реките, главно в горните и средните части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. На 22 и 23.02 речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. В резултат на валежи на днес (20.02) и утре (21.02) ще има незначителни повишения на водните нива на реките, главно в горните и средните части от водосбора. На 22 и 23.02 речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (20.02) и утре (21.02) в сутречните часове, в резултат на валежи, ще има незначителни повишения на речните нива в средната и долната част на водосбора. На 22 и 23.02 речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. В резултат на валежи днес (20.02) и утре (21.02) ще има незначителни повишения на водните нива на реките, главно в горните и средните части от водосбора. На 22 и 23.02 речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23, 24 и 25.02.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (20.02) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в периода 20 – 22.02 ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. В периода 23 – 25.02 речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (20.02) и утре (21.02) в резултат на валежи ще има незначителни повишения на водните нива на реките, главно във водосборите на р. Провадийска, р. Камчия, севернобургаските реки и р. Средецка. На 22 и 23.02 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (20.02) и утре (21.02) в резултат на валежи ще има незначителни повишения на водните нива на реките, главно в горните части от водосбора на р. Тунджа, в рило-родопските и средногорско-старопланинските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 22 и 23.02 речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Западнобеломорски басейн: Днес (20.02) и утре (21.02) в резултат на валежи ще има незначителни повишения на водните нива на реките, главно в средните и долните части от водосборите на р. Места и р. Струма. На 22 и 23.02 речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

На 21 февруари 2020 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

 

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

 

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20.02.2020 г. е 3 690,8 млн. м3, представлява 55,9% от сумата от общите им обеми и е равна на сумата на общите им обеми към 19.02.2020г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 64,8% от общия им обем;
  • напояване – 37,6% от общия им обем;
  • енергетика – 67,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 346,710 млн. м3, което е 69,73% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 291,049 млн. м3, което е 75,06% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 116,275 млн. м3, което е 74,20% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 48,472 млн. м3, което е 34,08% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 138,958 млн. м3, което е 34,74% от общия му обем.