В резултат на валежи ще има повишения на речните нива

28 септември 2018 | 17:20

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн:  нивата на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -17 см до +19 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом - понижение с до -10 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води.

Черноморски басейн:  нивата на реките през изминалото денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -7 см до +7 см. Водните количества в реките са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: речните нива  през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са за: водосбора на р. Тунджа от -2 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -6 см до +14 см; за водосбора на р. Арда от -18 см до +22 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения по-значителни изменения на водните нива са регистрирани в горното течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча от -74 см до +92 см. Водните количества във водосборите на реките Тунджа и Арда са около праговете за ниски води, а във водосбора на р. Марица са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие  нивата на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -9 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. От обедните часове на 30 септември ще започнат повишения на речните нива, отначало главно в планинските части от басейна. На 1октомври  се очакват повишения в целия басейн. По-значителни  ще са през нощта срещу 1 октомври  и в сутрешните часове на 1октомври  в планинските части от водосборите на р. Огоста, средните и горни части на р. Искър. Водните количества ще бъдат праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 септември  и на 1 октомври ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. На 30 септември  и 1 октомври в резултат на валежи ще има повишение на  нивата на реките във водосборите на: над. яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска и р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 29 и 30 септември и 1 октомври ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. На 1 октомври  са възможни краткотрайни повишения на водните нива в реките от планинските части на водосбора, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 29 и 30 септември  и на 1 и 2 октомври ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода от следобедните часове на 30 септември до 2 октомври , вследствие на валежи се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес речните нива ще останат без съществени изменения. През следващите 3 дни, вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива, като по-значителни ще бъдат във водосборите на Южночерноморските реки (южно от Бургас). По-значителни повишения на речните нива и опасност за възникване на поройни наводнения, вследствие на интензивни валежи, са възможни през нощта на 30 септември  срещу 1 октомври, както и в сутрешните часове на 1 октомври  в Южночерноморските реки (южно от Бургас). Според Европейската система за предупреждение от наводнения, в резултат на интензивни валежи през нощта срещу 1 октомври  ще има значителни повишения на речните нива и вероятност за наводнения в района на  Бургас и във водосбора на р. Камчия. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения на 30 септември във вечерните часове и през нощта срещу 1 октомври във водосбора на р. Резовска.

Източнобеломорски басейн: днес и утре  нивата на реките ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 29 септември и през следващите 2 дни в резултат на валежи ще има повишения на речните нива. По-значителни се очакват да са на 30 септември в обедните и следобедни часове във водосборите на родопските притоци на р. Марица и в горните части на р. Арда, а в ранните сутрешни часове на 1октомври и във водосборите на р. Марица под р. Сазлийка, в долните части на р.Арда и във водосбора на р. Бяла.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения през нощта на 30септември срещу 1октомври  във водосборите на: р. Арда (в долната част от водосбора под яз. Студен Кладенец), р. Бяла и на 1октомври  в сутрешните часове във водосбора на р. Марица (водосбор на р. Марица след гр. Димитровград (р. Арпадере, долните части на р. Сазлийка и р. Харманлийска, р.Селска, р. Бисерска, р. Каушака, р. Лозенска, р. Лефченска и р. Каламица ).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водното количество на река Черна при Смолян ще достигне жълтия праг за внимание в обедните часове на 30 септември ще се задържи над него до сутрешните часове на 1 октомври.

Западнобеломорски басейн: днес и утре , речните нива  ще останат без съществени изменения. От следобедните часове 30 септември и на 1октомври, в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в басейна. По-значителни повишения се очакват във вечерните часове на 30 септември и през нощта срещу 1 октомври  във водосбора на р. Места.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения на 30 септември в следобедните и вечерните  часове във водосбора на р. Струма (долните части на водосбора – р. Петровска) и на 30 септември във вечерните часове и през нощта срещу 1октомври  във водосбора на р. Места (средните части от водосбора – р. Бабешка и р. Златарица).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 29 септември 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 28.09.2018 г. е 4357,2 млн. м3 и представлява 67,1% от сумата на общите им обеми, което e с 0,3% по-малко в сравнение с 27.09.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 81,0% от общия им обем;
  • напояване –55,1% от общия им обем;
  • енергетика – 74,7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 345,804 млн. м3, което е 69,55% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ 234,902 млн. м3, което е 60,58% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 111,110 млн. м3, което 70,91% от общия му обем.

   Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ 35,470 млн. м3, което е 24,94% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 183,682 млн. м3, което е 45,92% от общия му обем.