В следствие на валежи са възможни повишения на речните нива

28 февруари 2020 | 15:28

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Aнализът е направен по данни от конвенционалните хидрометрични станции на НИМХ!

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на р. Искър при гр. Роман (от -26 см до +50 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Искър от -12 см до +18 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +18 см; за водосбора на р. Янтра от -14 см до +16 см; за водосбора на р. Русенски Лом - от -2 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Осъм при гр. Троян е около прага за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили незначително вследствие на валежи. По-значително повишение на речното ниво е отчетено на р. Велека при с. Граматиково – до +28 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата часто от басейна са от -4 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. Около прагa за високи води е водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени промени. Вследствие на валежи са регистрирани повишения във водосбора на р. Арда – до +24 см на р. Елховска при гр. Рудозем и до +28 на р. Крумовица при с. Г. Кула. Регистрираните колебания на р. Въча при гр. Девин (от -88 см до +91 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -11 см до +11 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +22 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Арда при гр. Рудозем е над прага за средни води, а водното количество на р. Чепеларска при с. Бачково е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -1 см до +4 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до 11 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Дунавски басейн: Днес и утре (28 и 29.02), вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. На 01 и 02.03 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 29.02, 01 и 02.03.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. В резултат на валежи днес и утре (28 и 29.02) са възможни незначителни повишения на водните нива на реките, главно в планинските части от водосбора. На 01 и 02.03 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 29.02, 01 и 02.03.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (28.02) и през следващите 3дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 29.02 и 01 и 02.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (28 и 29.02), вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. На 01 и 02.03 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 29.02 и на 01, 02, 03 и 04.03.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (28.02) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода до 29.02, вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре (28 и 29.02), вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. На 01 и 02.03 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре (28 и 29.02), вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива, главно във водосбора на р. Арда, средногорско-старопланинските и рило-родопските притоци на р. Марица и в горните части от водосбора р. Тунджа. На 01 и 02.03 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Западнобеломорски басейн: Днес (28.02), вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива в средните и долните течения на р. Струма и р. Места. През следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 29 февруари 2020 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 28.02.2020 г. е 3 719,2 млн. м3, представлява 56,3% от сумата от общите им обеми и е равна на сумата от общите им обеми към 27.02.2020г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 64,9% от общия им обем;
  • напояване – 37,9% от общия им обем;
  • енергетика – 68,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 355,071 млн. м3, което е 71,41% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 287,431 млн. м3, което е 74,12% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 119,915 млн. м3, което е 76,52% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 50,392 млн. м3, което е 35,43% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 142,075 млн. м3, което е 35,52% от общия му обем.