Валежи ще повишат нивата на реките

12 септември 2018 | 16:35

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -16 см до +12 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Вит при с. Търнаре са над праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -2 см до +2 см. Водните количества в реките от басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -15 см до +11 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +13 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +12 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притока и р. Въча от -88 см до +87 см (приток на р. Марица). Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Въча при гр. Девин са над праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -8 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Места от -36 см до +28 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Днес 12.09 и утре в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните течения на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

                Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.09.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (12.09) и през следващите 3 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат около праговете за внимание.

                Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 13, 14 и 15.09.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (12.09) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения.. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15 и 16.09.2018 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (12.09) и през следващите 2-3 дни водните нива на реките от водосбора ще останат без съществени изменения. На 13.09 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес и утре са възможни незначителни повишения на водните нива главно във водосбора от средното и долно течение ма р.Камчия и на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни водните нива на реките от басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водното количество на реките ще бъдат под праговете за предупреждение

Западнобеломорски басейн: Днес (12.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 12 и 13 септември 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.09.2018 г. е 4 571,3 млн. м3 и представлява 70,4 % от сумата на общите им обеми, което e 0.2 % по-малко в сравнение с 11.09.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 83,3 % от общия им обем;
  • напояване –57,2 % от общия им обем;
  • енергетика – 78,3 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 370,050 млн. м3, което е 74.4 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 265,021 млн. м3, което е 68,3 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 117,116 млн. м3, което 74,7 % от общия му обем.

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 47,235 млн. м3, което е 33,2 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 194,855 млн. м3, което е 48,7% от общия му обем.