Валежи в следващите дни ще повишават речните нива

02 февруари 2018 | 16:22

Днес и утре речните нива в страната ще останат без съществени изменения.На 4 и 5 февруари вследствие на валежи ще има повишения на речните нива на повечето реки.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива са се понижавали, като регистрираните изменения са от -23 см до +7 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени повишения с до +20 см във водосборите на реките Огоста и Искър. Около прага за високи води са водните количества на р. Огоста при с. Бутан, р. Вит при с. Търнене и в средното и долното течение на р. Янтра. Водните количества на останалите реки в басейна са около праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрирани са понижения с до -10 см. Водните количества на реките във водосбора са около и под праговете за средни води с изключение на р. Луда Камчия при с. Бероново и р. Факийска при с. Зидарово, чиито водни количества са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -29 см до +9 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на р. Арда при с. Вехтино, чието водно количество е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -5 см до +8 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Срещу 4-ти и на 4 февруари вследствие на валежи ще има повишения на речните нива, като по-съществени ще бъдат в долните части от водосборите на р. Искър и във водосбора на р. Янтра. От 5 февруари ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие оттичане ще има повишения в долните части на основните реки.

В сутрешните часове на 4 февруари, в резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене, са възможни локални поройни наводнения във водосборите на: р. Искър (в долните ѝ части и във водосборите на притоците ѝ р. Малък Искър и р. Златна Панега); в планинските части от водосбора на р. Янтра - р. Острешка, р. Паничарска, р. Златаришка.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 3, 4 и 5 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре ще са без съществени изменения. Във вечерните часове на 3 и 4 февруари, вследствие на валежи ще се покачат водните нива във водосбора. По-съществени повишения ще има във водосборите на притоците - р. Малък Искър, р. Златна Панега и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 3, 4 и 5 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива ще продължат плавно да се понижават. От 3 февруари  в резултат на валежи се очакват повишения в целия водосбор, като по-значителните ще бъдат в горното течение на основната река при Габрово и във водосборите на притоците й - реките Лефеджа и  Росица. От 5 февруари речните нива ще започнат да се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения на нивата в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 3, 4, 5 и 6 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще се понижават или останат без съществени изменения. От вечерните часове на 4 до 7 февруари речните нива във водосбора ще се повишават, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре водните нива на реките ще останат без съществени изменения. На 4 и 5 февруари в резултат на валежи ще има повишения на речните нива, като по-съществени ще бъдат в горните части от водосбора на р. Луда Камчия, р. Провадийска, р. Хаджи дере и във водосборите на южночерноморските реки (р. Средецка, р. Караагач, р. Велека, р. Силистар и р. Резовска).

В сутрешните часове на 4 февруари в резултат на интензивни валежи са възможни локални поройни наводнения във водосбора на: р. Провадийска; в горните части от водосбора на р. Луда Камчия; във долните части от водосбора на р. Камчия и р. Хаджи дере.

В следобедно-вечерните часове на 4 февруари в резултат на интензивни валежи съществува вероятност за локални поройни наводнения във водосборите на южночерноморските реки -  Средецка, Караагач, Велека, Силистар и Резовска.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 4 и 5 февруари вследствие на валежи ще има повишения на речните нива в целия басейн. Значителни ще бъдат повишенията в сутрешно-обедните часове на 4 февруари в горните и средните части от водосбора на р. Тунджа, както и във водосборите на всичките ѝ старопланински притоци и р. Мочурица; във водосбора на р. Марица - притоците й р. Яденица, р. Чепинска и р. Харманлийска; в горните части от водосбора на р. Арда, където вследствие на интензивни валежи комбинирани със снеготопене са възможни и локални поройни наводнения.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда ще достигне жълтия праг за внимание сутрешните часове на 5 февруари и ще се задържи над него до вечерните часове на 6 февруари
  • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще достигне жълтия праг за внимание сутрешните часове на 5 февруари и ще се задържи над него до вечерните часове на 6 февруари
  • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще достигне жълтия праг за внимание следобедните часове на 5 февруари и през следващите два дни ще се задържи над него. В късните часове на 6 февруари има вероятност да премине и оранжевия праг за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водното количество на р. Черна при гр. Смолян ще достигне достигне жълтия праг за внимание в обедните часове на 4 февруари и ще се задържи около него до късните вечерни часове .
  • Според последните симулации през следващите 5 дни не се очаква водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем да достигне жълтия праг за внимание.
  • Водното количество на р. Върбица при Златоград е възможно да достигне жълтия праг за внимание през нощта на 4 срещу 5 февруари.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 3-ти и на 4 февруари водните нива на реките басейна ще се повишават.

В сутрешните часове на 4 февруари, вследствие на интензивни валежи комбинирани със снеготопене, са възможни локални поройни наводнения в горните и средни части на р. Места и в притоците ѝ р. Черна Места, р. Канина,  в средното и долно течение на р. Струма и във водосборите на притоците ѝ реките Лисийска и Дреновска.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 3 февруари 2018 г. НИМХ-БАН издава предупреждение първа степен (жълт код) за силен и бурен вятър (до 20-24 м/с) в по-голямата част от страната, с изключение на западната и централната част от Дунавската равнина, както и в равнинната част от областите Пловдив и Пазарджик. За област Кърджали (оранжев код). В южните квартали на София поривите на вятъра ще надхвърлят 24 м/с.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 02.02.2018 г. е 4 213,0 млн. м3 и представлява 64,9 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 82,0 % от общия им обем;
  • напояване – 48,6 % от общия им обем;
  • енергетика – 74,1 % от общия им обем.