Категории
Води

Регистри на разрешителни за заустване

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАУСТВАНЕ (Национален регистър чрез Информационната система)

РЕГИСТРИ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАУСТВАНЕ, ИЗДАВАНИ ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА БАСЕЙНОВИ ДИРЕКЦИИ (чети на страницата на Басейновата дирекция)

Басейнова Дирекция Дунавски район – гр. ПлевенБасейнова Дирекция Черноморски район – гр. ВарнаБасейнова Дирекция Източнобеломорски район – гр. ПловдивБасейнова Дирекция Западнобеломорски район – гр. Благоевград