Категории
Води

Регистри

Регистър на разрешителните за ползване на воден обект за отвеждане на замърсители в подземни води

Регистър на разрешителните за ползване на воден обект за инжектиране на въглероден двуокис, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти

Регистър на разрешителните за водовземане или ползване на воден обект за целите на националната сигурност.

 

Басейнова Дирекция Дунавски район – гр. Плевен

Басейнова Дирекция Черноморски район – гр. Варна

Басейнова Дирекция Източнобеломорски район – гр. Пловдив

Басейнова Дирекция Западнобеломорски район – гр. Благоевград