Категории
Води

Минерални води

Регистър на ресурсите на минералните води - изключителна държавна собственост по находища и водовземни съоръжения

Регистър на ресурсите на минералните води - публична общинска собственост по находища и водовземни съоръжения

Регистър за предоставените концесии за добив на минерални води - изключителна държавна собственост

Регистър на съоръженията за минерална вода от находища - изключителна държавна собственост на територията на Басейнова дирекция "Дунавски район" с център Плевен

Регистър на съоръженията на минерална вода от находища - изключителна държавна собственост на територията на Басейнова дирекция "Черноморски район" с център Варна

Регистър на съоръженията за минерална вода от находища - изключително държавна собственост на територията на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" с център Пловдив

Регистър на съоръженията за минерална вода от находища - изключително държавна собственост на територията на Басейнов дирекция "Западнобеломорски район" с център Благоевград

 

Регистри на разрешителни, издавани от директорите на Басейнови дирекции

Басейнова Дирекция Дунавски район - гр. Плевен

Басейнова Дирекция Черноморски район - гр. Варна

Басейнова Дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив

Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград

 

Регистри на разрешителни за водовземане от минерални води - изключителна собственост, предоставени на общините за управление и стопанисване по §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ