Категории
Води

Подземни води

Регистър на разрешителните за ползване на воден обект за отвеждане на замърсители в подземни води 

Регистър на разрешителните за ползване на воден обект за инжектиране на въглероден двуокис, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти

Регистър на разрешителните за водовземане и ползване на воден и обект за целите на националната сигурност.

Обобщен регистър на кладенците за задоволяване на собствените потребности на гражданите към 12.12.2005 г. (по данни, предоставени от общините)

Обобщен регистър на ресурсите на подземните водни тела:

Басейнова Дирекция Дунавски район - гр. Плевен

Басейнова Дирекция Черноморски район - гр. Варна

Басейнова Дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив

Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград

Регистри на разрешителни, издавани от директорите на Басейнови дирекции

Басейнова Дирекция Дунавски район - гр. Плевен

Басейнова Дирекция Черноморски район - гр. Варна

Басейнова Дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив

Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград