Категории
Води

Повърхностни води

РЕГИСТРИ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ, ИЗДАВАНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Издадени разрешителни за водовземане от язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите; Издадени разрешителни за прехвърляне на води между различни райони за басейново управление; Издадени разрешителни - за целите на отбраната и националната сигурност.

 

  • Регистър на разрешителните за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения

Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения; Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти; Издадени разрешителни - за целите на отбраната и националната сигурност.

 

Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за аквакултури и свързаните с тях дейности; Издадени разрешителни - за целите на отбраната и националната сигурност.

РЕГИСТРИ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ, ИЗДАВАНИ ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА БАСЕЙНОВИ ДИРЕКЦИИ

 

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИ, ЗА КОИТО КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН Е КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА

 

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ ОТ РЕКА ДУНАВ