Категории
Води

Регистър на хидрометричните станции за мониторинг на количеството на повърхностните води

<a href="http://hydro.bg/bg/data/Registar_XMC_NIMH.pdf">Регистър на хидрометричните станции за мониторинг на количеството на повърхностните води</a>