Категории
Води

Списък регистри за административните услуги

I. Регистри на разрешителни, издавани от Министъра на околната среда и водите

● Регистър на разрешителните за водовземане от повърхностен воден обект Издадени разрешителни за водовземане от язовирите по Приложение № 1 към закона за водите Издадени разрешителни за прехвърляне на води между различни райони за басейново управление Издадени разрешителни - за целите на отбраната и националната сигурност   ● Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект за изграждане на нови,  реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения и за изземване на наносни отложения Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти Издадени разрешителни - за целите на отбраната и националната сигурност   ● Регистър на разрешителни за ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за аквакултури и свързаните с тях дейности Издадени разрешителни - за целите на отбраната и националната сигурност   ● Публичен регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в язовирите по приложение №1 към ЗВ и до 6.8.2010 г. в р. Дунав и Черно море Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води Издадени разрешителни - за целите на отбраната и националната сигурност

Регистър на разрешителните за ползване на воден обект за отвеждане на замърсители в подземни води 

Регистър на разрешителните за ползване на воден обект за инжектиране на въглероден двуокис, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти

Регистър на разрешителните за водовземане или ползване на воден обект за целите на националната сигурност

Регистър на информационната система на разрешителните по Закона за водите

Издадени разрешителни за водовземане от язовирите по Приложение № 1 към закона за водите Издадени разрешителни за прехвърляне на води между различни райони за басейново управление Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за аквакултури и свързаните с тях дейности Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води Издадени разрешителни за ползване на воден обект - отвеждане на замърсители в подземни води Издадени разрешителни за ползване на воден обект - инжектиране на въглероден двуокис, природен газ или втечнен газ в подземни водни обекти Издадени разрешителни - за целите на отбраната и националната сигурност

II. Регистри на разрешителни, издавани от директорите на Басейнови дирекции

Басейнова Дирекция Дунавски район - гр. Плевен

Басейнова Дирекция Черноморски район - гр. Варна

Басейнова Дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив

Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград