Категории
Води

Заустване на отпадъчни води

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАУСТВАНЕ (Национален регистър чрез Информационната система)

РЕГИСТРИ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАУСТВАНЕ, ИЗДАВАНИ ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА БАСЕЙНОВИ ДИРЕКЦИИ (чети на страницата на Басейновата дирекция)

• Басейнова Дирекция Дунавски район - гр. Плевен • Басейнова Дирекция Черноморски район - гр. Варна • Басейнова Дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив • Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград