Категории
Води

Зони за защита на водите

Регистър на защитените територии по член 6 на РДВ включва следните типове защитени територии:

(Санитарно-охранителни зони)

  • териториите, определени за такива с цел опазване на икономически значими водни видове;

(Значими водни видове)

  • водни обекти, определени като води за рекреация, включително определените като зони за къпане съгласно Директива 76/160/ЕИО;

(Зони в Черно море)

(Нитратно уязвими зони и чувствителни зони)

  • зони, определени като чувствителни с цел опазване на местообитания от видове, при които поддръжката или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за опазването им, включително съответните обекти по „Натура 2000“, определени съгласно Директива 92/43/ЕИО (1) и Директива 79/409/ЕИО (2).

(Местообитания и видове)