Категории
Води

Указания

Мерки за минимизиране на риска за водите при загробване на умъртвени животни:

 

Прилагане на нормативни изисквания при издаване на разрешителни за подземни води.

Издаване, продължаване и/или изменение на разрешителни в периода до приемане на вторите планове за управление на речните басейни (ПУРБ).

Преразглеждане, служебно изменение и прекратяване на разрешителни по Закона за водите.

Кладенци за собствени потребности на гражданите.

Указания за прилагане на разпоредбите на Закона за водите за дейности свързани с осигуряване на проводимостта на речните легла

Правила за управление на язовир "Студена"

Правила за управление на язовир "Жребчево"

Правила за управление на язовир "Александър Стамболийски"

Указания за природосъобразни и щадящи околната среда методи, технологии и средства за почистване на речните легла