Категории
Води

Заповеди

Заповед № РД-227/11.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите за съставяне на експертни работни групи за изпълнение на дейностите и прилагането на Рамковата директива за морска стратегия 2008/56/ЕО, транспонирана с Наредба за опазване на околната среда в морските води; препоръка 2002/413/ЕС за интегрирано управление на крайбрежните зони; Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване и Черноморската комисия; Лондонски протокол за дъмпинг – по отношение на драгажни маси в морските води. 

Заповед № РД–272/03.05.2001 г. за категоризацията на повърхностните води във водните обекти или в части от тях

Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на чувствителните зони във водните обекти

Заповед № РД-821/30.10.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за организация на контролната дейност по влезли в сила разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

Заповед № РД-918/10.12.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за ежегодно изпращане в МОСВ и в ИАОС на информация за нововъведени в експлоатация селищни пречиствателни станции за отпадъчни води

Заповеди за определяне на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

СОЗ на водовземни съоръжения за минерални води;

СОЗ на водовземни съоръжения, разположени в границите на националните паркове;

СОЗ на комплексните и значими язовири по приложение 1, използвани за питейно-битово водоснабдяване:

В случаите, в които санитарно-охранителната зона е разположена на територията на повече от една басейнова дирекция;

Нитратно уязвими зони

Заповед № РД-660/28.08.2019 г. за определяне на водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници

Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3

(отменена) Заповед № РД -146/25.02.2015 г. за определяне на водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници

Приложение 1  Приложение 2  Приложение 3

Заповед № РД-237/17.03.2020 г. на Министъра на околната среда и водите и № РД 09-222/27.02.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони

(отменена) Заповед № РД-791/27.11.2017 г. на Министъра на околната среда и водите и № РД 09-877/09.11.2017 г. на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване на Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони

Заповед № РД-147/19.02.2014 г. за МОСВ и № РД-01-22/05.02.2014г. за МЗ за ред и изисквания  за вземане и доставка на водни проби и за издаване на сертификат или балнеологична оценка за минерална вода