Водните количества на почти всички реки са около и над праговете за средни води

24 април 2017 | 16:14
По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Източнобеломорския басейн са отчетени повишения с до +49 см във водосбора на р. Марица. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +10 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +2 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -31 см до +49 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +8 см. На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като все още са възможни незначителни краткотрайни повишения в долните течения на реките в резултат на оттичане. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27 април ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и в следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществена промяна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 25, 26 и 27 апрли ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива в целия водосбор на р. Янтра плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28 апрли ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Черноморски басейн:  Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменения. Във вечерните часове днес и през нощта срещу 25 април в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива във водосборите на северночерноморските реки. Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като все още са възможни незначителни краткотрайни повишения в долните течения на реките в резултат на оттичане. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като днес все още са възможни незначителни повишения в долните течения на наблюдаваните реки вследствие на оттичане. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/  На 25 април 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 24.04.2017 г. е 4 245,9 млн. куб. м и представлява 65,4% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 81,4% от общия им обем;
  • напояване – 55,6% от общия им обем;
  • енергетика – 69,2% от общия им обем.