Водните количества на повечето реки са около и под праговете за високи води

24 февруари 2017 | 16:03
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в Дунавския и Черноморския басейн са се повишавали, като по-значителни са повишенията регистрирани във водосборите на реките Огоста, Вит, Осъм, Русенски Лом и Луда Камчия. В останалата част на страната водните нива са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -45 см до +47 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +14 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +4 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +8 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес речните нива в по-голямата част от басейн ще се задържат високи вследствие на снеготопене. Утре във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добружанските реки ще се повишават речните нива в резултат на валежи от дъжд и снеготопене. От 26 февруари водните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съшествена промяна, като вследствие на оттичане са възможни краткотрайни повишения в долните течения на основните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27 февруари ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните количества ще се понижават или ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 25, 26 и 27 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни в резултат на валежи и снеготопене ще се повишават водните нива в целия водосбор на р. Янтра. По-значителни ще бъдат повишенията на 25 февруари в горното течение на основната река при гр. Велико Търново и във водосбора на притока й р. Лефеджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще останат високи, вследствие на снеготопене. В периода 25-27 февруари са възможни незначителни повишения в резултат на валежи от дъжд. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес речните нива в басейна ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Утре, вследствие на валежи от дъжд, се очаква краткотрайни повишения, като по-значителни е възможно да бъдат във вособорите на южночерноморските реки. От 26 февруари водните нива от целия басейн отново ще започнат да се понижават. Източнобеломорски басейн: Днес речните нива ще започнат да се понижават, като повишения все още са възможни в долните части на основните реки в резултат на оттичане. На 25 и 26 февруари, вследствие на валежи от дъжд и снеготопене, се очакват нови повишения на речните нива в басейна. На 24 февруари в горните и средните течения на реките Тунджа, Марица и Арда, а на 26 февруари в средните и долните им течения. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес речните нива в басейна временно ще продължат да се понижават. На 25 и 26 февруари, в резултат на валежи от дъжд и снеготопене, се очаква водните нива отново да започнат да се повишават. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/ На 25 февруари 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 24 февруари е 3 676,2 млн. куб.м и представлява 56,6% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 72% от общия им обем;
  • напояване – 48,3% от общия им обем;
  • енергетика – 58,9% от общия им обем.