Водните количества на реките са около и над праговете за средни води

17 май 2017 | 15:50
По прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значително повишение на водното ниво (с до +22 см), вследствие на работата на хидротехнически съоръжения, е отчетено в Дунавския басей, във водосбора на р. Огоста. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +22 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -6 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +9 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +8 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи ще има краткотрайни незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките, разположени на запад от р. Искър – р.Тимок, р. Войнишка, р. Видбол, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и р. Скът, а във вечерните часове в долните течения на реките - Искър,Осъм и Янтра. На 18, 19 и 20 май речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20 май ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 18, 19 и 20 май ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес през деня речните нива в целия водосбор ще се понижават. От вечерните часове вследствие на валежи ще има нови незначителни повишения в горното течение на основната река и във водосбора на притока й р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21 май ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 21-23 май се очакват повишения, като по-значителните е възможно да бъдат във водосбора на р. Бели Лом и след сливането й с р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.    Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 20 май, вследствие на валежи, са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива във водосборите на добруджанските и северночерноморските реки, като по съществени ще са във водосборите на р. Провадийска и р. Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове днес са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на р. Марица и родопските ѝ притоци. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Воднито количество на р. Черна река при гр. Смолян се очаква да достигне жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 21 май. Западнобеломорски басейн: Днес през деня речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове са възможни краткотрайни и незначителни повишения на нивата във водосбора на р. Струма и в горното течение на р. Места. На 18, 19 и 20 май речните нива ще се понижават или ще са без изменения в реките от целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 18 май 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 17 май е 4 417,4 млн. куб. м и представлява 68,1% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 84,8% от общия им обем;
  • напояване – 56,6% от общия им обем;
  • енергетика – 73,2% от общия им обем.