Водните количества на реките са около и под праговете за високи води

09 февруари 2017 | 16:12
През изминалото денонощие водните нива на по-голямата  част от наблюдаваните реки в страната са се понижили. По-значителни повишения са отчетени само на р. Тунджа при гр. Ямбол с +72 см (Източнобеломорски басейн). Значителни понижения са отчетени на р.  Джулюница при с. Джулюница с -74 см, р. Янтра при с. Каранци от -92 см (Дунавски басейн), р. Факийска при с. Зидарово от -100 см (Черноморски басейн) и р. Върбица при сп. Джебел с -108 см (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -92 см до +36 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -100 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -108 см до +72 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +6 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в басейна ще се понижават. Днес все още са възможни повишения само в долното течение на р. Русенски Лом, следствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 10, 11 и 12 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата в по-голяма част от водосбора ще продължат да се понижават. Днес и утре все още са възможни повишения в най-долните части на водосбора, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без същетвено изменение или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в по - голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следствие на оттичане, все още в средните и долни течения на р. Марица и р. Тунджа, водните нива  ще се повишават.  По - значителни ще са повишенията в долното течение на р. Тунджа, където е възможно реката, в района на гр. Елхово, да премине жълтия праг за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово има вероятност да достигне жълтия праг на внимание в ранните сутрешни часове на 11.02.2017 г. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес речните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация -  на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 10 февруари 2017 г.  опасни метеорологични явления в страната не се очакват.  Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 9 февруари е 3 610,9 млн. куб. м и представлява 55,6 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 70,6% от общия им обем;
  • напояване – 47,2% от общия им обем;
  • енергетика – 58,5% от общия им обем.