Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание

01 март 2017 | 16:02
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения са регистрирани в горната част от водосбора на р. Вит (Дунавски басейн), както и при отделни измервателни пунктове в Източнобеломорския и Западнобеломорки басейн. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества на повечето от наблюдаваните реки в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +14 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижеия до -8 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +4 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +5 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес през деня речните нива в целия басейн ще продължават да се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове и през нощта срещу 2 март, в резултат на валежи от дъжд, се очакват краткотрайни незначителни повишения, като по-значителни е възможно да бъдат повишенията в сутрешните часове на 2 март, в горните и средни части от водосбора на р. Искър и в планинските части на водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. На 3 март речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане все още ще има повишения в долните течения на основните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 2, 3 и 4 март ще бъдат около средномногогодишните стойности. Във вечерните часове днес и на 2 март, в резултат на валежи и снеготопене, се очакват по-значителни краткотрайни покачвания на водните нива на реките във водосборите над яз. Панчарево, а вследствие на валежи са възможни краткотрайни покачвания на речните нива и във водосборите на р. Лесновска, Владайска и Батулийска. На 2 и 3 март ще се повиши нивото в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 2, 3 и 4 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Краткотрайни повишения на водните нива ще има днес и утре в горното течение на основната река при гр. Габрово и в планинските части от водосбора на притока й р. Лефеджа. От 3 март ще започне понижение на нивата в целия водосбор.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 2, 3, 4 и 5 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще остатнат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Източнобеломорски басейн: Днес през деня нивата на реките в басейна ще продължават да се понижават. От вечерните часове и през нощта срещу 2 март, вследствие на валежи от дъжд, се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн, като по-значителни повишения са възможни в сутрешните часове на 2 март, в горното течение на р. Марица (във водосборите на родопските й притоци р. Чепинска и р. Въча) и р. Арда. От 3 март нивата в басейна отново ще започнат да се понижават, като вследствие оттичане, все още ще има повишения в средното и долното и течение на р. Марица. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес през деня речните нива ще продължават да се понижават или ще останат без съществени изменения. От вечерните часове и през нощта срещу 2 март, вследствие на валежи от дъжд, се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн, като по-значителни е възможно да бъдат повишенията в сутрешните часове на 2 март, в средните и долните части от водосборите на реките Доспат, Места и Струма. На 3 март водните нива в басейна ще се понижават, като повишения вследствие оттичане ще има само в долните течения на реките Места и Струма. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/ На 2 март 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 01.03.2017 г. е 3 711,3 млн. куб. м и представлява 57,2% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 73,3% от общия им обем;
  • напояване – 48,5% от общия им обем;
  • енергетика – 59,3% от общия им обем.